ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562”
2. แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ข้อมูลที่ได้รับจากท่านขอรับรองว่าไม่มีผลเสียใด ๆ ต่อท่าน และจะเก็บเป็นความลับ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse - Terms of Service