IIT- Master
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบวัดการรับรู้ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จาก สำนักงาน ป.ป.ช.  ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
     เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู้ของท่านได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคำตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใด ๆ ทั้งสิ้น โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวมเท่านั้นไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) แบ่งเป็น 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
      ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
      ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
      ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
      ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
      ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
2. โปรดเลือกคำตอบในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา โดยผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ต้องตอบคำถามทุกข้อ
3. แบบวัดการรับรู้ มี 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใส จำนวน 30 ข้อคำถาม และตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ จำนวน 2 ข้อถาม
กรุณาระบุเลขที่บัตรประชาชน *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนประชารัฐ. Report Abuse