แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ "รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดลำพูน
1. ประเภทของหน่วยงานที่ตอบ
2. ขอให้ใส่เครื่องหมาย/ในช่องระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด (1=น้อย ,2 =ปานกลาง ,3=มาก)
2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ
2.2 เนื้อหาสาระ
2.3 ความพึงพอใจ
3. ท่านเคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์หรือไม่
4. ท่านนำข้อมูลจากรายานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ในทางใดบ้าง ระบุ..
Your answer
5. เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
6. เนื้อหาสถานการณ์แรงงานจังหวัดที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
7. ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดควรปรับปรุงหรือไม่
8. ถ้าต้องปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด
9. ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม ระบุ...
Your answer
10. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)...
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms