แบบคำขอลงทะเบียนผู้ประกอบการโครงการตลาดประชารัฐ Green Market ดำเนินการโดย องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย *แบบ ตป 01 (ภูมิภาค)

๑. ตลาดประชารัฐ Green Market ดำเนินการโดย องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

แนวคิด : เปิดพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม กระจายอยู่ในภูมิภาค ยกระดับมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย

พื้นที่ดำเนินการ : ตลาดขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่
(๑) ตลาดตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
(๒) ตลาดบางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา
(๓) ตลาดลำพูน จ.ลำพูน
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการอาหารรายใหม่ รวมตลาด ๓ แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ ๘๔๗ ราย

เว็บไซต์ :http://www.market-organization.or.th/

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการ
1.1 ชื่อ-สกุล *
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) *
Your answer
ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน
Your answer
1.2 ประเภท
รายได้ต่อเดือน (บาท)
Your answer
1.3 ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
ที่อยู่ปัจจุบัน *
Your answer
โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
โทรสาร
Your answer
Line ID
Your answer
E-mail
Your answer
1.4 สถานภาพผู้ประกอบการ
(โปรดระบุสถานที่ที่เคยจำหน่ายสินค้า)สินค้าที่จำหน่าย
Your answer
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความสนใจจองพื้นที่ตลาด
2.1 ประเภทตลาดที่สนใจเข้าร่วม (จัดลำดับตลาดที่ต้องการ 3 อันดับแรก โดย 1 เป็นตลาดที่ต้องการมากที่สุด)
ตลาดประชารัฐ Green Market
ตลาดสินค้า OTOP สินค้าเกษตรกร (โปรดระบุสถานที่ต้องการจำหน่ายสินค้า otop สินค้าเกษตรกร)
Your answer
ตลาดสดเทศบาล ตลาดสดของ อบต. (โปรดระบุสถานที่ ตลาดสดเทศบาล ตลาดสดของ อบต. ประสงค์จะจำหน่ายสินค้า)
Your answer
(ตลาดบริเวณหน้า ธ.ก.ส.) (โปรดระบุสถานที่ ธ.ก.ส.ประสงค์จะจำหน่ายสินค้า)
Your answer
2.2 กลุ่มสินค้าที่ท่านต้องการจำหน่าย
(เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
อื่นๆ โปรดระบุ
Your answer
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ยื่นลงทะเบียนเพียงแห่งเดียวและข้อมูลข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการโดยยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตัดสิทธิ์การลงทะเบียนหากพบว่าข้อมูลในแบบคำขอไม่เป็นความจริงหรือผู้ลงทะเบียนยื่นแบบคำขอมากกว่า 1 แห่ง
MM
/
DD
/
YYYY
ขอบคุณคะ
Time
:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service