แบบสำรวจ เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ”

คำชี้แจง แบบสำรวจนี้เป็นเครื่องมือสำหรับการศึกษาความเชื่อมั่นต่อการสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งพัฒนาระดับความเชื่อมั่นต่อการสอบสวนคดีพิเศษให้มากขึ้นต่อไป จึงขอความกรุณาท่านตอบคำถามทุกข้อ ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสำรวจนี้ จะนำเสนอในภาพรวมและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสำรวจแต่อย่างใด

  ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

  โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ ๒ ระดับความเชื่อมั่นต่อการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

  โปรดใส่เลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

  This is a required question

  ขอขอบคุณทุกท่าน