แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ เป็น เทศบาลเมืองบึงพระ
ในปัจจุบัน ตำบลบึงพระ มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ด้านคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับความเจริญของท้องถิ่นและเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ จึงมีความประสงค์จะจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ เป็น “เทศบาลเมืองบึงพระ” โดยได้แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบภารกิจอำนาจหน้าที่ ข้อดีและข้อเสียการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเทศบาลเมือง
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ จึงขอความร่วมมือประชาชนที่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านตำบลบึงพระ ที่มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กรอกข้อมูลและแสดงความคิดเห็นด้วยตัวเอง ในการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบล บึงพระ เป็น “เทศบาลเมืองบึงพระ” ดังนี้

คำชี้แจง จงเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริงและใส่เครื่องหมาย / ลงใน ( ) ตามความคิดเห็นของท่าน
๑. ชื่อ................................................................... นามสกุล........................................................................
Your answer
๒. อายุ...........................ปี
Your answer
๓. ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที่.............ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
Your answer
๔. การศึกษาสูงสุดของท่าน คือ
๕. อาชีพหลักของท่าน คือ
๖. จากข้อมูลที่ได้แจ้งให้ทราบในเบื้องต้น ท่านพิจารณาแล้วเห็นด้วยหรือไม่ในการยกฐานะจาก อบต. บึงพระเป็นเทศบาลเมืองบึงพระ
๗. ข้อเสนออื่นๆ
Your answer
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แสดงไว้ในเอกสารฉบับนี้ เป็นความจริงเป็นตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy