แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการให้บริการด้านข่าวพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ ของกรมอุตุนิยมวิทยา ปีงบประมาณ 2559

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  เพศ
  Please enter one response per row
  อายุ
  Please enter one response per row
  การศึกษาสูงสุด
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question