แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
กรุณาทำเครื่องหมาย/ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ
Clear selection
2.อายุ
Clear selection
3.ระดับการศึกษาสูงสุด
Clear selection
4.อาชีพของผู้มารับบริการ
Clear selection
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านเวลา
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ความรวดเร็วในการให้บริการ
2.ด้านขั้นตอนการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้เป็นต้น
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ
การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
Clear selection
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
Clear selection
5.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ (การโอนเงินเข้าบัญชี/การเบิกจ่ายเงินสด)
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
การโอนเงินเข้าบัญชี
การเบิกจ่ายเงินสด
Clear selection
6. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy