แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 22-712-207 เขียนแบบวัสดุอุตสาหกรรม
คำชี้แจง การประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม หลังจากเรียนวิชานี้แล้ว จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการประเมินตนเองตามความเป็นจริงโดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงความจริงมากที่สุด ดังนี้
5 หมายถึง มีมากที่สุด 4 หมายถึง มีมาก 3 หมายถึง มีปานกลาง
2 หมายถึง มีน้อย 1 หมายถึง มีน้อยมาก 0 หมายถึง ไม่มี/ไม่สามารถตอบได้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
1.2 ชั้นปี
1.3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนสุดท้าย
Next
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms