44. СОУ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" - АНКЕТА УЧИТЕЛИ

ВЪПРОСНИК ЗА УЧИТЕЛИ
ЗА САМООЦЕНКА НА РАБОТАТА С РОДИТЕЛИТЕ

  ПРОЕКТ "ПОЛИЦЕНТРИЧНО ИНСПЕКТИРАНЕ НА МРЕЖИ ОТ УЧИЛИЩА"

  This is a required question
  ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК
  ОФИЦИАЛНИ ПИСМА
  УЧЕНИЧЕСКИ БЕЛЕЖНИЦИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА
  ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА
  САЙТ НА УЧИЛИЩЕТО
  САЙТ НА КЛАСА
  ГРУПИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
  ИНДИВИДУАЛНИ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИТЕ
  ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ
  РАЗЛИЧЕН ТИП РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ
  КРАТКИ ТЕКСТОВИ СЪОБЩЕНИЯ
  ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
  ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ
  УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ
  СРЕЩИ С РОДИТЕЛСКИ АКТИВИ
  СЪДЕЙСТВИЕ ОТ ДИРЕКТОРА
  СЪДЕЙСТВИЕ ОТ ПОМ. - ДИРЕКТОРА
  ДРУГИ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
  ПРАЗНИЦИ НА УЧИЛИЩЕТО
  ПРАЗНИЦИ НА КЛАСА
  ЗАВЪРШВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
  СПОРТНИ ДНИ
  ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
  ДРУГИ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  ДАРИТЕЛСТВО
  ДОБРОВОЛЕН ТРУД
  ОТКРИТИ УРОЦИ
  РАЗЛИЧНИ ИЗВЪНКЛАСНИ/ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ
  РАБОТА ПО ПРОЕКТИ
  ПРАЗНИЦИ НА УЧИЛИЩЕТО
  ПРАЗНИЦИ НА КЛАСА
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ИНДИВИДУАЛНИ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИТЕ
  УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ
  НАСОЧВАНЕ КЪМ РЕЛЕВАНТНИ СПЕЦИАЛИСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК, ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД, СОЦИАЛНИ СЛУЖБИ И ДР.) В И ИЗВЪН УЧИЛИЩЕТО
  ДОСТЪПЕН СЪМ ЗА ОБЩУВАНЕ С РОДИТЕЛИТЕ ИЗВЪН РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ
  ОСИГУРЯВАМ НАВРЕМЕННА ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧЕНИКА (ТРУДНОСТИ, НАПРЕДЪК, РЕЗУЛТАТИ)
  ДРУГИ:
  Please enter one response per row
  ИНДИВИДУАЛНИ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИТЕ
  УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ
  НАСОЧВАНЕ КЪМ РЕЛЕВАНТНИ СПЕЦИАЛИСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК, ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД, СОЦИАЛНИ СЛУЖБИ И ДР.) В И ИЗВЪН УЧИЛИЩЕТО
  ДОСТЪПЕН СЪМ ЗА ОБЩУВАНЕ С РОДИТЕЛИТЕ ИЗВЪН РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ
  ОСИГУРЯВАМ НАВРЕМЕННА ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧЕНИКА (ТРУДНОСТИ, НАПРЕДЪК, РЕЗУЛТАТИ)
  ДРУГИ:
  Please enter one response per row
  ИЗБОР НА ЗИП И СИП
  ПРОФИЛИРАНЕ
  ПРОМЕНИ В МАТЕРИАЛНАТА БАЗА
  ИЗБОР НА ДИДАКТИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ (УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА)
  ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  САМО ЗА КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question