แบบฟอร์มรายงานการเรียนการสอนออนไลน์
ภาคการศึกษาที่ 2/2563
การกรอกข้อมูลสามารถพิมพ์เป็นข้อความ หรือระบุเป็นข้อ ๆ ได้ (หากระบุเป็นข้อให้กด Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่)
1. ชื่อ-สกุลผู้สอน *
2. รหัสวิชา (ตัวอย่าง กรณีเรียนร่วม 111-111 / 114-222 ) *
3. ชื่อวิชา (ตัวอย่าง กรณีเรียนร่วม ภาษาไทย / ภาษาไทยสื่อสาร) *
4. กลุ่ม (ตัวอย่าง กรณีสอนหลายกลุ่ม 1, 1-3, 1,4) *
5. วิชาที่สอน สังกัดคณะใด *
6. ท่านได้จัดทำ มคอ.3 ส่งสำนักทะเบียนและวัดผล *
7. ท่านใช้โปรแกรมใดในการเรียนการสอนออนไลน์ *
Required
8. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน *
9. จำนวนนักศึกษาที่ไม่เข้าชั้นเรียน *
9.1 จำนวนนักศึกษาที่ไม่สามารถติดต่อได้ *
9.2 โปรดระบุรหัสนักศึกษา และชื่อ-สกุลนักศึกษาที่ไม่สามารถติดต่อได้
10. รูปแบบการสอนออนไลน์ *
11. ระยะเวลาการสอน *
12. รูปแบบการประเมินผลการเรียนที่ใช้ในการสอน *
13. ปัญหาที่พบในการเรียนการสอนของนักศึกษา
14. ปัญหาที่พบในการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน)
หมายเหตุ
- หากนักศึกษามีปัญหาในการใช้อุปกรณ์ในการเรียน สามารถเข้ามามหาวิทยาลัยเพื่อใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อาคาร 15 ชั้น 1 (ศูนย์สารสนเทศ)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Siam University. Report Abuse