ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીની મંડળ(ALUMNI ASSOCIATION)
મહિપતરામ રૂપરામ આશ્રમ
Mahipatram Rupram Ashram
એમ. પી. આર્ટ્સ એન્ડ એમ. એચ. કોમર્સ કોલેજ ફોર વિમેન
M. P. Arts & M. H. Commerce College for Women
રાયપુર દરવાજા બહાર, અમદાવાદ – ૨૨
Outside Raipur Gate, Ahmedabad – 380 022
એક્સ. ઓફીસીઓ ચેરમેન : ડૉ. ભારતી દવે
Ex. Officio Chairman : Dr. Bharti Dave

પૂરું નામ / Full Name :
Your answer
હાલનું સરનામું / Present Address :
Your answer
મોબાઈલ / Mobile No :
Your answer
કાયમી સરનામું : / Permanent Address :
Your answer
અન્ય મોબાઈલ ન. : Other Mobile No :
Your answer
આ કોલેજમાં છેલ્લી પરિક્ષા કયા વર્ષમાં આપી? In which year did you pass the last exam from this college ?
Your answer
તમારી ડીગ્રી અને મુખ્ય વિષય : / Your Degree and Main Subject
હાલમાં શું કરો છો? What are you doing at present?
આપનો રસનો વિષય : Which subject are you interested?
આપ આ કોલેજની કઈ પ્રવૃત્તિમાં યોગદાન આપવા ઈચ્છો છો? How would you like to contribute to your college?
Your answer
ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીનીમંડળને સક્રિય કરવા આપનાં વિશેષ સૂચનો જણાવો.Your suggestions
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.