RHMS SUN, CCI, PTA with MHS Varsity Girls Basketball - Outdoor Grounds Service Day
>>> Tiếng việt bên dưới <<<  >>> Español abajo<<<

>>> English<<<

Dear RHMS Community,

The McDaniel HS varsity girls basketball team have reached out to help us with a RHMS grounds clean/up service day as a team building and community service project. The school community is invited to join and bolster their efforts by tending to the grounds, garden, and recess spaces.

Below you will find a list of available jobs and donation opportunities. Please sign up and let us know if you can help out!

RHMS Grounds Care Day
When: Saturday November 20th
Time: 9-12pm
(Come by anytime and stay as long as you like)

Children must be supervised by an adult.

COVID INFORMATION PLEASE READ

Multnomah County Guidance for Gatherings and Events:

Please stay home if you are: sick or have any symptoms of illness, are waiting for COVID-19 test results, or
have been around someone with COVID-19 in the last 14 days.

We ask all guests to be fully vaccinated. It is safest for adults and children who are not vaccinated to stay home.
Even if the event is outside, everyone should wear masks if it’s crowded. Create space for guests to be at least six feet apart. Limit the size of the gathering to make sure six feet of space between people is possible.

Bathrooms and hand washing stations may not be available.

>>> Español<<<

Estimada comunidad RHMS,

El equipo de baloncesto femenino de McDaniel HS se ha acercado para ayudarnos con un día de servicio de limpieza / limpieza de terrenos de RHMS como un proyecto de trabajo en equipo y servicio comunitario. Se invita a la comunidad escolar a unirse y reforzar sus esfuerzos cuidando los terrenos, el jardín y los espacios de recreo.

A continuación encontrará una lista de trabajos disponibles y oportunidades de donación. ¡Regístrese y háganos saber si puede ayudar!

Día de cuidado de jardines de RHMS
Cuándo: sábado 20 de noviembre
Hora: 9-12pm
(Ven en cualquier momento y quédate todo el tiempo que quieras)

Los niños deben ser supervisados ​​por un adulto.

INFORMACIÓN DE COVID POR FAVOR LEA

Orientación del condado de Multnomah para reuniones y eventos:

Quédese en casa si está: enfermo o tiene algún síntoma de enfermedad, está esperando los resultados de la prueba COVID-19 o
ha estado cerca de alguien con COVID-19 en los últimos 14 días.

Pedimos a todos los huéspedes que estén completamente vacunados. Es más seguro para los adultos y los niños que no están vacunados quedarse en casa.
Incluso si el evento es al aire libre, todos deben usar máscaras si hay mucha gente. Cree un espacio para que los invitados estén separados por al menos seis pies. Limite el tamaño de la reunión para asegurarse de que haya seis pies de espacio entre las personas.

Es posible que los baños y las estaciones de lavado de manos no estén disponibles.

>>> Tiếng Việt <<<

Kính gửi cộng đồng RHMS,

Đội bóng rổ nữ McDaniel HS đã đề nghị hỗ trợ chúng tôi thực hiện ngày dọn dẹp / RHMS như một dự án xây dựng nhóm và phục vụ cộng đồng. Cộng đồng nhà trường được mời tham gia và củng cố nỗ lực của mình bằng cách chăm sóc khuôn viên, khu vườn và sân chơi.

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách các công việc hiện có và cơ hội đóng góp. Đăng ký và cho chúng tôi biết nếu bạn có thể giúp đỡ!

Ngày chăm sóc vườn RHMS
Khi nào: Thứ bảy, ngày 20 tháng 11
Thời gian: 9-12 giờ tối
(Đến bất cứ lúc nào và ở lại bao lâu tùy thích)

Trẻ em phải được giám sát bởi người lớn.

THÔNG TIN COVID VUI LÒNG ĐỌC

Hướng dẫn của Hạt Multnomah cho các cuộc họp và sự kiện:

Ở nhà nếu bạn: bị ốm hoặc có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh tật, chờ kết quả xét nghiệm COVID-19, hoặc
đã gặp một người mắc bệnh COVID-19 trong 14 ngày qua.

Chúng tôi yêu cầu tất cả các khách phải được tiêm phòng đầy đủ. Nó an toàn hơn cho người lớn và trẻ em chưa được chủng ngừa ở nhà.
Dù sự kiện diễn ra ngoài trời thì mọi người cũng nên đeo khẩu trang nếu đông người. Tạo không gian để khách cách nhau ít nhất sáu feet. Giới hạn kích thước của nhóm để đảm bảo 6 feet giữa mọi người.

Phòng vệ sinh và trạm rửa tay có thể không có sẵn.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Name - Nombre - Tên *
Email *
Phone number - Teléfono - Điện thoại *
By clicking here I confirm that I have been vaccinated and will comply with COVID-19 protocols. - Al hacer clic aquí confirmo que he sido vacunado y cumpliré con los protocolos COVID-19. - Bằng cách nhấp vào đây, tôi xác nhận rằng tôi đã được tiêm phòng và sẽ tuân thủ các quy trình COVID-19. *
Required
General grounds clean up/trash clearing. Please bring gloves. School dumpsters will be available for trash disposal. Choose all that apply. /// Limpieza general de terrenos / limpieza de basura. Por favor traiga guantes. Los contenedores de basura de la escuela estarán disponibles para la eliminación de basura. Elija todas las que correspondan. /// Tổng vệ sinh khuôn viên / vệ sinh thùng rác. Vui lòng mang theo găng tay. Trường học sẽ có thùng đựng rác để đổ rác. Chọn tất cả các áp dụng.
Re-painting blacktop lines: Four square, Basketball courts, Foot race. Weather permitting. Choose all that apply. ***This specific activity will be led by the MHS basketball team and may need fewer volunteers. However, if you are exceptional at painting blacktop -- let us know! // Volver a pintar las líneas del asfalto: cuatro cuadrados, canchas de baloncesto, carrera a pie. El tiempo lo permite. Elija todas las que correspondan. *** Esta actividad específica será dirigida por el equipo de baloncesto de MHS y es posible que necesite menos voluntarios. Sin embargo, si eres excepcional pintando asfalto, ¡avísanos! // Sơn lại các đường trên đỉnh đen: Bốn hình vuông, Sân bóng rổ, Cuộc đua chân. Thời tiết cho phép. Chọn tất cả các áp dụng. *** Hoạt động cụ thể này sẽ do đội bóng rổ MHS phụ trách và có thể cần ít tình nguyện viên hơn. Tuy nhiên, nếu bạn là người xuất sắc trong việc sơn blacktop - hãy cho chúng tôi biết!
Replace basketball nets and soccer goal net. Nets have been purchased. Choose all that apply. // Reemplace las redes de baloncesto y la red de portería de fútbol. Se han comprado redes. Elija todas las que correspondan. // Thay lưới bóng rổ và lưới chắn bóng đá. Nets đã được mua. Chọn tất cả các áp dụng.
Clean up school garden: digging up blackberry canes, raking leaves, collecting trash, weeding grass. Please note, unknown hazards may exist in these areas. Choose all that apply. // Limpiar el jardín de la escuela: desenterrar bastones de zarzamora, rastrillar hojas, recoger basura, quitar la hierba. Tenga en cuenta que pueden existir peligros desconocidos en estas áreas. Elija todas las que correspondan. // Dọn dẹp vườn trường: đào xới, cào lá, nhặt rác, làm cỏ. Xin lưu ý, các mối nguy hiểm chưa biết có thể tồn tại ở những khu vực này. Chọn tất cả các áp dụng.
Not able to attend? // no poder asistir // không thể tham dự
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy