پرسشنامه بررسی نقش رهبران دانشگاههای یادگیرنده-یاددهنده در دستیابی به اهداف آموزش عالی


بسمه تعالی
پاسخگوی گرامی
با عرض سلام و احترام
پرسشنامه حاضر به منظور انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت MBA با عنوان بررسی نقش رهبران دانشگاههای یادگیرنده-یاددهنده در دستیابی به اهداف آموزش عالی می باشد. همانگونه که استحضار دارید سازمان های یادگیرنده-یاددهنده به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش و توسعه می باشد و از آنجا ئیکه که مهم ترین و شایسته ترین افراد برای اظهار نظر در مورد مسائل مربوط به شیوه های رهبری و مدیریت در آموزش عالی کسانی هستند که ضمن داشتن شایستگی و دانش تخصصی، با مسائل دانشگاهها نیز آشنایی داشته باشند، از جنابعالی تقاضا دارد بخشی از وقت گرانبهای خود را به مطالعه این پرسشنامه که در دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و سوالات اصلی پرسشنامه در قالب طیف لیکرت تهیه و تنظیم شده است، اختصاص داده و گزینه هایی را که در مورد موضوع پژوهش حاضر صادق است، انتخاب نمایید. ضمنا:
اطلاعات و نظرات شما در تمامی مراحل پژوهش محرمانه خواهد بود.

با سپاس
اقتداری
دانشجوی کارشناسی ارشد MBA
دانشگاه علم و فرهنگ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question