แบบประเมินนักศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักศึกษาและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2562
แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
เกี่ยวกับการรับนักศึกษาและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ของนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา โดยผลการประเมินที่ได้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แบบสอบถามทั้งหมดมี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการรับนักศึกษาและกรบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ


Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy