แบบประเมินคุณภาพภายในด้านผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  ข้อมูลผู้ประเมิน

  This is a required question

  ข้อมูลนักเรียน (ผู้ถูกประเมิน)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question