แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดสอบภาษาอังกฤษ URUIC-Test
ข้อชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. สถานะ
2. ท่านทราบข้อมูลการสอบ URUIC-Test ผ่านช่องทางใด
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
ด้านที่ 1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
ต้องปรับปรุง (1)
1.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร
1.2 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
1.3 ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้่อง
1.4 สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
1.5 การแต่งกาย สุภาพเหมาะสม
1.6 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในหน่วยงานทุกช่วงเวลาที่ท่านมาติดต่อ ขอรับบริการ
ด้านที่ 2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
ต้องปรับปรุง (1)
2.1 มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง
2.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
2.3 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
ต้องปรับปรุง (1)
3.1 มีที่นั่งพักสำหรับผู้มาติดต่อ
3.2 สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
3.3 เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม
3.4 มีข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์มสะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จุดเด่น
Your answer
สิ่งที่ควรปรับปรุง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms