DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT ENTRENAMENTS F.C. MASQUEFA
Nom del Jugador *
Cognoms *
Dni *
Telefon *
Nom i cognoms tutor/a *
DNI tutor/a *
1. Que conec el context de la pandèmia provocat pel COVID-19 i els riscos que comporta. *
2. Que he estat informat de les activitats i accessos a les instal·lacions esportives on es faran les sessions d´entrenament i partits de casa, i que soc concient que s´haurán de fer desplaçaments a indrets fora de la nostra regió sanitària *
3. Que em comprometo a fer complir al meu fill/a i a respectar les normes d’ús de la instal·lació, tant les generals com les mesures excepcionals aplicades a causa de la Covid-19, i a seguir les directrius marcades pel personal tècnic o responsable de la instal·lació *
4. Que el meu fill/a reuneix els requisits de salut establerts específicament per departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per realitzar les activitats esportives anomenades al projecte :- No tenir simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea,...) o qualsevol altre quadre infecciós. - No ser positiu ho haver-estat per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. - No haver estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. - Que informaré als responsables del Club EFS Masquefa sobre qualsevol variació de l’estat de salut del meu fill/a compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar *
5. Que entenc i assumeixo la possibilitat de contagi per Covid-19 i sóc conscient que s´han adoptat mesures per reduir la possibilitat de contagi, i que faré saber al meu fill/a que cal seguir les recomanacions dels tècnics i monitors. *
Només marcar en cas de menor amb patologia crònica complexa considerada de risc per a la Covid-19: Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la idoneïtat de la seva participació en l’activitat
El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció del dreta l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el Reglament (UE)2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. És per això, que li demanem la seva autorització pel tractament de dades del seu fill/a així com d´imatges a xarxes socials i d´altres suports relacionats amb les activitats de la nostra entitat F.C. MASQUEFA *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy