แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา และการให้บริการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
แบบประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริหารการจัดการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน
ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบประเมินตรงตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการและให้บริการที่ดีมีคุณภาพยิ่งขึ้น และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการให้บริการ
ตอนที่ 3 ข้อมูลข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Phrae Primary Educational Service Area Office 2. Report Abuse