KLUB MŁODEGO ELEKTRONIKA
Na zajęciach uczestnicy zapoznają się z wszystkimi aspektami elektryki i elektroniki jakie młody pasjonat hobbysta znać powinien.

Poznamy czym jest prąd elektryczny oraz jakie są zasady bezpieczeństwa z tym związane. Zaznajomimy się z elementami wykorzystywanymi w elektronice takimi jak rezystory, kondensatory czy tranzystory. Zbudujemy własne obwody elektryczne począwszy od prostych z żaróweczką/diodą LED a skończywszy na bardziej zaawansowanych jak np. budowa własnego silnika elektrycznego czy elektromagnesu.

Nie ominie nas nauka projektowania prostych płytek PCB (z własnych projektów) oraz ich prawidłowego lutowania. Będziemy programować mikrokontrolery oparte o Arduino z podłączonymi różnymi czujnikami (zbliżeniowe, temperatury, wilgotności, itp.) i odczytywać ich wartości.

To tylko niewielka część wiedzy jaką uczestnik posiądzie przy dobrej i bezpiecznej zabawie z prądem.

KIEDY?
Zajęcia rozpoczynają się 4.02.2021 - 24.06.2021 (18 spotkań)
W każdy czwartek od 18:00 - 19:30
START: Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 4 LUTEGO.

GDZIE?
FabLab Małopolska, ul. Królewska 65A

DLA KOGO?
Dla dzieci w wieku szkolnym (9-15 lat).

CENA
810 PLN / SEMESTR

ZAPISY
Zgłoś chęć uczestnictwa w zajęciach już dzisiaj poprzez formularz i wpłacenie zaliczki w wysokości 200 zł. Pozostałą kwotę wpłać do 2 tygodni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć na konto FabLab Małopolska lub osobiście w FabLabie.

KADRA
Lucjan - od dziecka zapalony elektronik hobbysta. Psuje, tworzy, naprawia wszystko co ma zasilanie. Żaden kabelek nie jest mu obojętny. Podobno za dzieciaka rozkręcał zegary:)Imię i nazwisko uczestnika zajęć *
Adres e-mail rodzica/opiekuna *
Telefon opiekuna/rodzica *
Wiek dziecka *
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Inteligentna Małopolska”,z siedziba w Krakowie (31-542), przy ul. Kordylewskiego 11, posiadająca nr KRS 0000033198, jako podmiot zarządzający FabLab Małopolska; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z dokonaniem rezerwacji i dokonywania zakupu wstępu do FabLab Małopolska; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Fundacja „Inteligentna Małopolska” z siedziba w Krakowie (31-542), przy ul. Kordylewskiego 11, posiadająca nr KRS 0000033198, jako podmiot zarządzający FabLab Małopolska; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem do dokonania rezerwacji Pracowni FabLabi wejściem do FabLab). Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dokonania rezerwacji Pracowni FabLab i tym samym brak wstępu do FabLab.; Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w celu profilowania. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy