EMP@TYCZNA KLASA
Zgłoś swoją Szkołę/ Klasę do III edycji Ogólnopolskiego Projektu EMP@TYCZNA KLASA
Email *
Nazwa Szkoły *
Miejscowość *
Adres Szkoły *
Imię i nazwisko szkolnego Koordynatora *
Telefon kontaktowy *
Liczba klas: *
Przewidywana liczba uczestników *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu z siedzibą przy ul. Osikowa 11; 87-100 Toruń, z którym możesz kontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@sp23.torun.edu.pl lub telefonicznie – 535063260.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Projektu na podstawie:

-       art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przystąpienie do grupy projektowej jest formą zawarcia umowy dotyczącej uczestnictwa w projekcie,

-       art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, ponieważ dokonanie zgłoszenia i przystąpienie do grupy z prywatnego konta użytkownika traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

-       art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Celem takim jest prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej.

Podanie danych jest dobrowolne, ale status członka grupy projektowej (zgłoszenie placówki) jest konieczny do uczestnictwa w Projekcie.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest z określonymi celami ich przetwarzania. Dane przechowywane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania projektu, do czasu rezygnacji z uczestnictwa w jego realizacji tj. w przypadku opuszczenia grupy.

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu w zakresie określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii - na podstawie art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych - na podstawie art. 16 RODO,

- prawo żądania usunięcia danych osobowych - na podstawie art. 17 RODO,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych -na podstawie art. 18 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą członkowie grupy na Facebook’ u „Empatyczna klasa” – Do danych mogą mieć ponadto dostęp podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa.

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Więcej   informacji   na    temat   przetwarzania   danych   można                 uzyskać kontaktując się z Administratorem.

*
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy