แบบสำรวจ Feedback ต่อการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (สำหรับคณะกรรมการประเมิน)
คำชี้แจง : แบบสำรวจฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป
ชื่อหลักสูตรที่ท่านไปประเมิน *
Your answer
ประเภทหลักสูตรที่ท่านประเมิน *
หลักสูตรที่ท่านประเมินสังกัดคณะ *
หลักสูตรที่ท่านประเมินสังกัดวิทยาเขต *
1) ความชัดเจนของแนวทางการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 *
5
4
3
2
1
2) ความเหมาะสมของกำหนดการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรละ 1 วัน ช่วงเดือนสิงหาคม) *
5
4
3
2
1
3) ความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรที่รับการประเมิน *
5
4
3
2
1
4) ความพร้อมของหลักสูตรที่รับการประเมินฯ บนระบบ CHE QA Online *
5
4
3
2
1
5) ความเหมาะสม และความสามารถของทีมคณะกรรมการประเมินฯ ที่มาปฏิบัติงานร่วมกัน *
5
4
3
2
1
6) การประสานงานระหว่างหลักสูตร กับทีมคณะกรรมการประเมินฯ *
5
4
3
2
1
7) บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการประเมินฯ กับอาจารย์ประจำหลักสูตร *
5
4
3
2
1
8) ประสิทธิภาพของเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ *
5
4
3
2
1
9) ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน ของ มก. *
5
4
3
2
1
10) ท่านยินดีรับคำเชิญเป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 *
5
4
3
2
1
11. ความประทับใจ/ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นผู้ประเมิน
Your answer
12. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการประเมินฯ ระดับหลักสูตร
Your answer
13. ท่านพบประเด็นปัญหาใดในการประเมินฯ ระดับหลักสูตร และมีข้อคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms