แบบสอบถาม
886 responses
Loading...
Loading responses...
คำชี้แจง
1. เพศ
No responses yet for this question.
2. สถานภาพของท่าน
No responses yet for this question.
3. อายุ
No responses yet for this question.
4. ความพึงพอใจด้านการจราจร ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ภาคเหนือ ของท่าน (โปรดให้คะแนนเรียงลำดับในด้านที่ชอบมากที่สุดอันดับ 1 จนถึง ด้านที่ชอบน้อยที่สุดอันดับ 6)
No responses yet for this question.
5. ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ภาคเหนือ ของท่าน(โปรดให้คะแนนเรียงลำดับในด้านที่ชอบมากที่สุดอันดับ 1 จนถึง ด้านที่ชอบน้อยที่สุดอันดับ 6)
No responses yet for this question.
6. ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ภาคเหนือ ของท่าน(โปรดให้คะแนนเรียงลำดับในด้านที่ชอบมากที่สุดอันดับ 1 จนถึง ด้านที่ชอบน้อยที่สุดอันดับ 6)
No responses yet for this question.
7. ความพึงพอใจด้านการจัดการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ภาคเหนือ ของท่าน(โปรดให้คะแนนเรียงลำดับในด้านที่ชอบมากที่สุดอันดับ 1 จนถึง ด้านที่ชอบน้อยที่สุดอันดับ 6)
No responses yet for this question.
8. ความพึงพอใจด้านสถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ภาคเหนือ ของท่าน(โปรดให้คะแนนเรียงลำดับในด้านที่ชอบมากที่สุดอันดับ 1 จนถึง ด้านที่ชอบน้อยที่สุดอันดับ 6)
No responses yet for this question.
9. ความพึงพอใจด้านสุขาภิบาลในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ภาคเหนือ ของท่าน(โปรดให้คะแนนเรียงลำดับในด้านที่ชอบมากที่สุดอันดับ 1 จนถึง ด้านที่ชอบน้อยที่สุดอันดับ 6)
No responses yet for this question.
ตอนที่ 2
1. กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก
No responses yet for this question.
2. กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ที่ร่วมงาน
No responses yet for this question.
3. กิจกรรมที่จัดแสดงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสอดคล้องกับการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
No responses yet for this question.
4. กิจกรรมศิลปหัตถกรรมทำให้นักเรียนมุ่งมั่นสร้างแรงจูงใจสู่ความเป็นเลิศ
No responses yet for this question.
5. กิจกรรมศิลปหัตถกรรมส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนานักเรียน
No responses yet for this question.
6. กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมีความหลากหลายครอบคลุมทุกกิจกรรมการเรียนรู้
No responses yet for this question.
7. การจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมเน้นนักเรียนได้ทำจริงประหยัดและคุ้มค่า
No responses yet for this question.
8. ควรมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนต่อไปทุกปี
No responses yet for this question.
9. กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
No responses yet for this question.
10. ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพียงใด
No responses yet for this question.
ตอนที่ 3
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms
.