Ερωτηματολόγιο σχετικά με τον ρόλο των Αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στη χώρα μας και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
Το παρόν ερωτηματολόγιο συντάχθηκε από την Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να διερευνηθούν θέματα που σχετίζονται με τον ρόλο των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών στην προαγωγή της Αρχιτεκτονικής και των θεμάτων διαχείρισης του δημόσιου χώρου, καθώς και την αποτελεσματικότητα του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει τους Αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς στη χώρα μας.
Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε Αρχιτέκτονες Μηχανικούς.
Η συμπλήρωσή του απαιτεί λίγα λεπτά, είναι προαιρετική και γίνεται ανώνυμα.
Η συμμετοχή σας στην έρευνα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.
1. Σε ποιόν τομέα εργάζεστε; *
2. Ποια είναι η ηλικία σας; *
3. Ποια είναι κατά την άποψή σας η σημασία των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών; Αξιολογήστε τις πιθανές αρετές και ευκαιρίες που προκύπτουν, ως προς το βαθμό σημαντικότητάς τους. *
Πολύ σημαντικό
Σημαντικό
Μέτρια σημαντικό
Ελάχιστα σημαντικό
Αποτελούν τον πλέον αξιοκρατικό τρόπο ανάθεσης μελετών
Προαγωγή της αρχιτεκτονικής έρευνας της χώρας και της αρχιτεκτονικής ωρίμανσης
Ίσες ευκαιρίες σε νέους αρχιτέκτονες να διεκδικήσουν τη μελέτη ενός σημαντικού έργου
Απόκτηση σημαντικής εμπειρίας από τους συμμετέχοντες, ιδιαίτερα από τους νέους αρχιτέκτονες.
Παραγωγή απαραίτητων υποδομών και έργων υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας/ Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του πολίτη
Ενδυνάμωση της οικειοποίησης του χώρου, της κοινωνικής συνοχής και της αστικής συνείδησης των πολιτών
Αποτελούν αφορμή για διάλογο μεταξύ των αρχιτεκτόνων, των φορέων και των πολιτών.
4. Πώς θα χαρακτηρίζατε τη συχνότητα εφαρμογής του θεσμού των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, σε σχέση με εφαρμογή άλλων μεθόδων ανάθεσης μελετών στη χώρα μας; *
5. Πιστεύετε ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο: *
Ναι
Σε σημαντικό βαθμό
Σε μέτριο βαθμό
Σε μικρό βαθμό
Όχι
Εξασφαλίζει τη διαδικασία διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για την πλειοψηφία των δημοσίων έργων
Κατοχυρώνει τη διαφάνεια και την αξιοκρατική απονομή των βραβείων
Εξασφαλίζει την εκπόνηση περισσότερο άρτιων μελετών
Διατυπώνει με σαφήνεια την έννοια του « αξιόλογου τεχνικού έργου»
Εξασφαλίζει τη συγκρότηση και σύνθεση κατάλληλων κριτικών επιτροπών
Προβλέπει με σαφήνεια το ύψος των βραβείων
Διασφαλίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού
Διασφαλίζει τη συμμετοχή του νικητή του διαγωνισμού στα επόμενα στάδια μελετών και στην υλοποίηση του έργου
Κατοχυρώνει την υλοποίηση του έργου
6. Κατά την άποψή σας η διαδικασία των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών πρέπει να εφαρμόζεται : *
7. Σε πόσους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς έχετε συμμετάσχει συνολικά κατά την τελευταία 10ετία; *
8. Εάν δεν έχετε συμμετάσχει καθόλου ή έχετε συμμετάσχει σε λίγους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς αξιολογήστε τις πιθανές αιτίες. *
Πολύ σημαντικό
Σημαντικό
Μέτρια σημαντικό
Ελάχιστα σημαντικό
Έλλειψη χρόνου λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων
Θεωρώ ότι η διαδικασία δεν είναι αρκετά διαφανής και αξιοκρατική.
Θεωρώ ότι σε διαγωνισμούς ιδεών ο όγκος των ζητουμένων είναι συνήθως πολύ μεγάλος και το είδος των ζητουμένων δεν εστιάζει στην ουσία της αρχιτεκτονικής ιδέας
Θεωρώ ότι το θεσμικό πλαίσιο δεν εξασφαλίζει την υλοποίηση του έργου.
Θεωρώ ότι η διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και πολυέξοδη
Θεωρώ ότι το ύψος των βραβείων είναι πολύ μικρό.
Ο θεσμός έχει χάσει την αξιοπιστία του και έχει απαξιωθεί
9. Κατά την άποψή σας, που εντοπίζονται τα βασικά προβληματικά σημεία στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς; *
Περισσότερο σημαντικό
Σημαντικό
Λιγότερο σημαντικό
Στους διαγωνισμούς ιδεών δεν καθορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο με σαφήνεια το είδος των ζητουμένων και ο απαιτούμενος όγκος των παραδοτέων
Δεν είναι αρκετά σαφής ο χαρακτηρισμός ενός έργου ως ‘’αξιόλογο’’.
Δεν προβλέπεται η σαφής διατύπωση του προϋπολογισμού από τον αγωνοθέτη, με αποτέλεσμα να υποβάλλονται μη ρεαλιστικές προτάσεις.
Δεν προβλέπεται δέσμευση υλοποίησης του έργου.
Δεν είναι αποτελεσματική η διαδικασία που ακολουθεί τους διαγωνισμούς ιδεών, ως προς το ποιος εκπονεί τα επόμενα στάδια μελετών.
Δεν υπάρχει δέσμευση για συμμετοχή του βραβευθέντα μελετητή στα επόμενα στάδια μελετών ή/ και στην εποπτεία εφαρμογής της μελέτης κατά την υλοποίηση του έργου.
Δεν καθορίζονται με σαφήνεια τα ποσά των βραβείων στους διαγωνισμούς ιδεών/ τα ποσά των βραβείων είναι πολύ μικρά.
Οδηγεί σε πολύ μεγάλο αριθμό αρχιτεκτονικών διαγωνισμών/ Σπατάλη χρόνου και ενέργειας από μελετητές
10. Πως θα χαρακτηρίζατε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς στη χώρα μας: *
11. Εάν έχετε λάβει κάποια διάκριση σε διαγωνισμούς που έχετε συμμετάσχει, η μελέτη που απέσπασε το πρώτο βραβείο, έχει υλοποιηθεί:
12. Κατά την άποψή σας, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους συχνά η πρόταση που απέσπασε το πρώτο βραβείο δεν υλοποιείται; *
Περισσότερο σημαντικό
Σημαντικό
Λιγότερο σημαντικό
Κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού δεν υπήρχε πρόθεση άμεσης υλοποίησης
Οι προτάσεις που υποβάλλονται δεν είναι αρκετά ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες
Οικονομικοί λόγοι/ έλλειψη πόρων
Έλλειψη βούλησης του αγωνοθέτη
Δυσκολία υλοποίησης της μελέτης για διαδικαστικούς λόγους ( αδειοδοτήσεις από φορείς, καθυστερήσεις προβλεπόμενων διαδικασιών, γραφειοκρατία)
13. Εάν έχετε λάβει κάποια διάκριση σε διαγωνισμό και η πρόταση που απέσπασε το πρώτο βραβείο έχει υλοποιηθεί, θεωρείτε ότι το υλοποιημένο έργο σε σχέση με την πρόταση που υποβλήθηκε, τεχνικά/ κατασκευαστικά/ μορφολογικά, είναι :
14. Εάν κρίνετε ότι το υλοποιημένο έργο των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών δεν είναι πολύ ικανοποιητικό, ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι κατά την άποψή σας; *
Περισσότερο σημαντικό
Σημαντικό
Λιγότερο σημαντικό
Δεν υπήρχαν απαραίτητα κριτήρια υλοποιησιμότητας της πρότασης από τους όρους του διαγωνισμού
Οικονομικοί λόγοι ( π.χ έλλειψη πόρων, μεγάλη έκπτωση του αναδόχου )
Τεχνικοί λόγοι ( π.χ κακοτεχνίες)
Τροποποίηση της μελέτης κατά την κατασκευή.
Μετά το διαγωνισμό, δεν πραγματοποιήθηκαν με ικανοποιητικό τρόπο τα επόμενα στάδια μελετών.
Δεν υπήρχε πρόβλεψη για συμμετοχή του βραβευθέντα μελετητή στα επόμενα στάδια μελετών ή/ και στην εποπτεία εφαρμογής της μελέτης.
Ελλιπές ενδιαφέρον από τους αρμόδιους φορείς για τη συντήρηση και την εύρυθμη λειτουργία του έργου.
15. Σε ποιες κατηγορίες έργων πιστεύετε ότι έχει σημασία να επικεντρωθούν οι επίσημες πολιτικές των Αρχών για την πόλη και οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί στη χώρα μας; Αξιολογήστε τις κατηγορίες έργων ως προς το βαθμό σημαντικότητας. *
Περισσότερο σημαντικό
Σημαντικό
Λιγότερο σημαντικό
Εμβληματικά δημόσια κτίρια πολιτισμού ή διοίκησης ( π.χ μουσεία, βιβλιοθήκες, κτίρια διοίκησης)
Κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωφελούς χαρακτήρα ( π.χ κτίρια εκπαίδευσης, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις )
Επανάχρηση και ανάπλαση υφιστάμενων αστικών συνόλων ( π.χ υποβαθμισμένες περιοχές στον αστικό ιστό)
Ανάπλαση και ανάδειξη χώρων ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας (π.χ ιστορικά κέντρα πόλεων)
Αναπλάσεις δημόσιων υπαίθριων χώρων στον αστικό ιστό ( π.χ πλατείες, πάρκα)
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και αστικές αναπλάσεις στα πλαίσια της «αστικής αναζωογόνησης» (π.χ δίκτυα πρασίνου, ενοποιήσεις αρχαιολογικών χώρων )
Ανοιχτοί χώροι μεγάλης έκτασης στο περιαστικό περιβάλλον ή σε περιφερειακούς δήμους/ έργα αποκατάστασης και ανάδειξης τοπίου.
16. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται διεθνώς έντονη τάση, νέων μορφών συμμετοχικής διακυβέρνησης που συμπληρώνουν ή παρακάμπτουν το ρόλο του δημόσιου τομέα και των «εκ των άνω» παρεμβάσεων. Με ποιο τρόπο, κατά την άποψή σας, μπορούν να λειτουργήσουν τέτοιου είδους μορφές συμμετοχικής διακυβέρνησης/ κινήσεις πολιτών κλπ, σε σχέση με το έργο των «ειδικών» ( μελετητών αρχιτεκτόνων) ή της πολιτείας; *
Έχετε να κάνετε κάποια σχόλια- προτάσεις σχετικά με τον ρόλο των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο;
Your answer
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy