Lääne-Eesti biosfääri programmialaga seotud võimalused ettevõtluse ja elukeskkonna arendamisel
Hea vastaja,

Olete valitud osalema küsitluses, mis vaatleb UNESCO võrgustikku kuuluva Lääne-Eesti biosfääri programmialal asuva kogukonna teadlikkust ja huvi programmialaga seotud võimalustest kohaliku ettevõtluse ja elukeskkonna arendamisel. Antud küsitlus on jätku-küsitlus Interreg IIIB programmi raames 2006. aastal teostatud projektile “Jätkusuutlik rannik kui võimalus”, võrdlemaks viimase 13 aasta arenguid. Käesolevat küsitlust viib läbi Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia Meremajanduse Keskus koostöös Lääne-Eesti biosfääri programmiala nõukojaga. Antud küsitluse tulemused annavad olulist teavet Lääne-Eesti biosfääri programmialaga seotud tegevuste planeerimisel. Küsitluse andmeid kasutavad samuti küsitluse läbiviimisel osalevad Mereakadeemia tudengid oma lõputööde koostamisel, uurimaks turismimajandusega ja kohalikul toormel põhineva toidutootmisega seotud väike-ettevõtete arenguvõimalusi piirangualadel.

Loodame siiralt, et olete nõus osalema antud küsitluses. Teie osavõtt on vabatahtlik ja konfidentsiaalne ja ei too Teile mingeid teadaolevaid riske. Andmed, mis kogutakse selle küsitluse käigus, esitatakse ainult summeerituna ühtses andmebaasis. Instruktsioonid küsimustele vastamiseks on antud iga küsimuse juures. Ei ole õigeid ega valesid vastuseid. Sobiv vastus on Teie isiklik seisukoht vastavalt igale küsimusele. Teie nime ei seostata Teie vastustega. Küsitlusankeedid hävitatakse peale andmete kogumist ja sisestamist ühtsesse andmebaasi.
Meil on hea meel vastata kõigile Teie küsimustele seoses antud küsitlusega. Küsitluse läbiviimise peamisteks kontaktisikuteks on Dr. Jana Raadik Cottrell Eesti Mereakadeemiast ja Lääne-Eesti Biosfääri Programmiala spetsialist Lia Rosenberg, kelle kontaktandmed on ära toodud allpool.
Täname Teid väga Teie abi eest!

Lugupidamisega,
Lia Rosenberg
Lääne-Eesti Biosfääri Programmiala spetsialist
Lia.Rosenberg@keskkonnaamet.ee

Jana Raadik Cottrell, Ph.D
Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia Meremajanduse Keskus
Jana.Cottrell@taltech.ee, est.jana@gmail.com

Tauri Põlluäär
Uuringus osalev üliõpilane, Tallinna Tehnikaülikool, EMERA

Anet Post
Uuringus osalev üliõpilane, Tallinna Tehnikaülikool, EMERA

Karina Kanarbik
Uuringus osalev üliõpilane, Tallinna Tehnikaülikool, EMERA
1. Kas olete teadlik, et elate/tegutsete UNESCO võrgustikku kuuluval Lääne-Eesti biosfääri programmialal? *
2. Kuivõrd teadlik olete biosfääri programmiala funktsioonidest? Palun hinnake 5 punkti skaalal, kus 1- ei ole üldse teadlik ja 5-väga teadlik. Valige üks sobivaim vastusevariant. *
3. Palun kirjutage oma nägemus, millised on biosfääri programmiala peamised funktsioonid. *
Your answer
4. Kas olete kogenud mingit kasu või lisaväärtust sellest, et elate/tegutsete biosfääri programmialal? *
Kui Te vastasite jah, siis täpsustage, millist.
Your answer
5. Millist mõju on Teie arvates biosfääri programmiala avaldanud piirkonnale, kus elate/tegutsete? Valige üks sobivaim variant iga valdkonna osas. *
Palju halvenenud
Halvenenud
Ei halvenenud ega paranenud
Paranenud
Palju paranenud
Ei oska öelda
a) Piirkonna ökoloogiline areng (keskkonna seisundi kvaliteet)
b) Piirkonna majanduslik areng (uute töökohtade loomine, ettevõtluse arenemine, jne)
c) Piirkonna sotsiaalne areng (haridus, vaba aja veetmisvõimalused, jne)
d) Piirkonna kultuuri areng (kultuurisündmused, jne)
6. 1. Sooviksime teada, millised võimalused ja teenused on Teile olulised Teie lähimas ümbruskonnas. Palun märkige ära iga võimaluse/teenuse olulisus Teie jaoks 5 punkti skaalal, kus 1 - ei ole üldse oluline ja 5 - väga oluline. *
1
2
3
4
5
Kultuurisündmused piirkonnas
Internetiteenused
Kohalik infrastruktuur (teed)
Ühiskondlik transport (buss)
Esmased meditsiiniteenused
Kohalikud avalikud teenused (postiteenus, jne)
Kohalike toodete ja teenuste pakkumine (kohalikud toidutooted, jne)
Muu (täpsustage allpool)
Kui valisite muu ja hindasite seda, siis palun täpsustage, mida Te mõtlesite.
Your answer
6. 2. Sooviksime teada, kui rahul Te olete hetkeolukorraga eelmises küsimuses loetletud võimaluste ja teenustega Teie lähimas ümbruskonnas. Palun märkige ära rahulolu iga võimaluse/teenusega 5 punkti skaalal, kus 1 - ei ole üldse rahul ja 5 - väga rahul. Valige üks sobivaim vastusevariant. Kasutage vastusevarianti 6, kui Te ei kasuta antud võimalust/teenust ja ei oska seetõttu öelda. *
1
2
3
4
5
6
Kultuuriüritused piirkonnas
Internetiteenused
Kohalik infrastruktuur (teed)
Ühiskondlik transport (buss)
Esmased meditsiiniteenused
Kohalikud avalikud teenused (postiteenus, jne)
Kohalike toodete ja teenuste pakkumine (kohalikud toidutooted, jne)
Muu (täpsustage allpool)
Kui valisite muu ja hindasite seda, siis palun täpsustage, mida Te mõtlesite.
Your answer
7. Loetlege tegevused, teenused, mida sooviksite näha oma lähipiirkonnas ja mis seal hetkel puuduvad. *
Your answer
8. Kui teadlik olete biosfääri programmialaga seotud piirangutest (põllumajandusega seotud piirangud, teenuste osutamisega seotud piirangud, jne). Palun hinnake 5-punkti skaalal, kus 1- ei ole üldse teadlik ja 5-väga teadlik. Valige üks sobivaim vastusevariant. *
9. Kas biosfääri programmialal asumine paneb Teie arvates põllumajandustoodete kasvatajatele tootmisruumilisi piiranguid? Palun hinnake 5-punkti skaalal, kus 1- väga vähe ja 5-väga palju. Valige üks sobivaim vastusevariant. *
Kommenteerige oma vastust.
Your answer
10. Kuivõrd on biosfääri programmialaga seotud piirangud mõjutanud Teie tegevusi/elukorraldust? Palun hinnake 5-punkti skaalal, kus 1- väga vähe ja 5-väga palju. Valige üks sobivaim vastusevariant. *
Kommenteerige oma vastust.
Your answer
11. Milline on Teie suhtumine piirangutesse biosfääri programmialal? Palun hinnake 5-punkti skaalal, kus 1- väga negatiivne ja 5-väga positiivne. Valige üks sobivaim vastusevariant. *
Kommenteerige oma vastust.
Your answer
12. Milliseid positiivseid võimalusi näete seoses asumisega/tegutsemisega biosfääri programmialal? Valige kõik sobivad. *
Required
Kui märkisite ka muu võimaluse, siis palun täpsustage, mida mõtlesite.
Your answer
13. Kas Teie arvates oleks piirkonnal potentsiaali kohalikest toorainetest arendada uusi ning põnevaid tooteid, mis seeläbi soodustaks kohalikku ettevõtlust (sh toiduturismi kasvu)? Palun hinnake 5 punkti skaalal, kus 1- ei, kindlasti mitte ja 5- jah, kindlasti. Valige üks sobivaim vastusevariant. *
Kommenteerige oma vastust.
Your answer
14. Kas Teie arvates on Biosfääri programmialal toodetud toodangul eeliseid turunduse seisukohalt? Palun hinnake 5 punkti skaalal, kus 1- ei kindlasti mitte ja 5- jah, kindlasti. Valige üks sobivaim vastusevariant. *
Kommenteerige oma vastust.
Your answer
15. Kas Teie arvates kaitsealal tegutsevad toidutootmisettevõtted peaksid oma tooteid suunama suuremas mahus (toidu)turistidele, kui nad seda hetkel teevad? Palun hinnake 5 punkti skaalal, kus 1- ei kindlasti mitte ja 5- jah, kindlasti. Valige üks sobivaim vastusevariant. *
Kommenteerige oma vastust
Your answer
16. Kui teadlik olete UNESCO Biosfääri programmiala logo kasutusvõimalustest programmialal tegutsevatele asutustele, ühingutele ja ettevõtetele? Palun hinnake 5 punkti skaalal, kus 1- ei ole üldse teadlik ja 5-väga teadlik. Valige üks sobivaim vastusevariant. *
17. Millist kasu Teie arvates annab UNESCO märgise kasutamine ettevõtetele? *
Your answer
18. Kas olete täheldanud, et UNESCO märgise kasutamine on lisanud piirkonnale atraktiivsust turismiettevõtluse seisukohalt? *
Kui jah, milles see väljendub?
Your answer
19. Kas teete käesoleval ajal biosfääri programmialaga koostööd? *
Kui vastasite jah, palun täpsustage, millisel alal (valige kõik sobivad vastused).
Kui valisite ka muu, siis palun täpsustage, mis alal.
Your answer
20. Kas olete teinud biosfääri programmialaga lühiajalist koostööd (näiteks projektide kaudu)? *
Kui vastasite jah, palun täpsustage, millisel alal (valige kõik sobivad vastused).
21. Kui Teil puudub igasugune koostöö biosfääri programmialaga, siis palun selgitage, miks (valige kõik sobivad variandid).
22. Mis eesmärk või huvi on/oli teil koostööks biosfääri programmialaga (valige kõik sobivad variandid). *
Required
23. Palun hinnake järgmisi väiteid biosfääri programmiala lisaväärtustest kohaliku piirkonna arengule 5 palli skaalal, kus 1- ei nõustu üldse, 2- ei nõustu, 3- neutraalne, 4- nõustun, 5- nõustun täiesti. *
Biosfääri programmiala annab lisaväärtust
1
2
3
4
5
a) Turismimajanduse arendamiseks (sh. toiduturism)
b) Mahepõllumajanduse arendamiseks
c) Väikeettevõtluse arendamiseks
d) Loomemajanduse arendamiseks
e) Uute toidutoodete arendamiseks
f) Haridustegevuste arendamiseks
24. Mis võiks Teie arvates kaasa aidata biosfääri programmialal ettevõtluse paremale arengule? *
Your answer
25. Millist teavet vajaksite seoses biosfääri programmialaga? *
Your answer
26. Milline on Teie üldine arvamus biosfääri programmiala kohta? Palun hinnake 5-punkti skaalal, kus 1- väga negatiivne ja 5-väga positiivne. Valige üks sobivaim vastusevariant. *
Kommenteerige oma vastust.
Your answer
27. Kas elate biosfääri programmialal alaliselt? *
28. Kui vastasite eelmisele küsimusele eitavalt, siis kus on Teie alaline elukoht (riik ja linn/asula)?
Your answer
29. Kas olete ettevõtja? *
Kui vastasite jaatavalt, siis mis valdkonnas?
Your answer
30. Kas Teie ettevõte asub biosfääri programmialal? *
31. Teie sugu? *
32. Teie vanus. Vastuse palume anda ainult arvuna. *
Your answer
33. Teie kõrgeim omandatud haridustase. *
Kas on midagi, mida sooviksite lisada, mida antud küsimustik ei kajastanud?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service