แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2559
คำชี้แจง กรุณากรอกแบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคล พร้อมกับลงชื่อครูที่เยี่ยมบ้านนักเรียน และอย่าลืม กด "ส่ง"
คำนำหน้า
กรอกชื่อ-สกุลนักเรียน
Your answer
ระดับชั้น
กรอกคำนำหน้า-ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง
Your answer
ผู้ปกครองเกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น
Your answer
1. กรอกบ้านเลขที่หมู่ที่
Your answer
2. ระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน
3. นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดย
4. สภาพบ้านพักอาศัยของนักเรียน
5. สภาพแวดล้อมรอบๆบ้านของนักเรียน
6. การรับประทานอาหารเช้าของนักเรียน
7. นักเรียนได้เงินมาโรงเรียนวันละกี่บาท
Your answer
8. งานอดิเรก (เลือกได้เพียง 1 ข้อ สิ่งที่นักเรียนทำบ่อยมากที่สุด
งานอดิเรกนอกเหนือจากข้อ 8 โปรดระบุ
Your answer
9. การหารายได้พิเศษในช่วงวันหยุด ปิดเทอม หรือ เวลาเลิกเรียน
หากนักเรียนเคยทำโปรดระบุประเภทของงาน
Your answer
10. สถานภาพของบิดามารดา
11. รายได้ของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
12. วิธีการที่ผู้ปกครองอบรมเลี้ยงดูนักเรียน
13. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
14. สมาชิกในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากที่สุด โปรดระบุ
Your answer
15. พฤติกรรมของนักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้าน
16.ผู้ปกครองมีความต้องการให้โรงเรียนช่วยเหลือเด็กในความปกครอง อย่างไร (เลือกได้หลายข้อ)
ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ(ถ้ามีโปรดระบุ)
Your answer
17.การไปเข้าร่วมประชุมหรือร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ที่โรงเรียนจัดหรือเชิญเข้าร่วม
18.ความเชื่อมั่นในการทำงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ที่มีต่อบุตรหลานของท่าน
19.ความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนและการอบรมสั่งสอนของครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ที่มีต่อบุตรหลานของท่าน
20.ข้อเสนอแนะที่ผู้ปกครองที่อยากให้โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ปรับปรุงพัฒนางานในด้านใด โปรดระบุ
Your answer
กรอกชื่อ-สกุล ครูที่เยี่ยมบ้านนักเรียน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service