ระบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการงานวิเทศสัมพันธ์ International Affairs Service Evaluation System
ระบบนี้ คือ ระบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานวิเทศสัมพันธ์ โดยงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กรุณาให้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
1. สถานะการปฏิบัติงานของท่าน *
2. งานที่ท่านรับบริการ *
Required
3. ความพึงพอใจในการรับการบริการ *
กรุณาระบุความพึงพอใจของท่าน ตามสภาพความเป็นจริง โดย ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจ "มากที่สุด" ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจ "มาก" ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจ "ปานกลาง" ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจ "น้อย" และ ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจ "น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านการให้บริการ
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4. ข้อเสนอะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
กรุณาระบุสิ่งที่ท่านคิดว่าควรมีการพัฒนาและปรับปรุงจากการรับบริการ ทั้งนี้หากท่านไม่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น กรุณาใส่เครื่องหมายขีด (-)
สิ้นสุดระบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการงานวิเทศสัมพันธ์
กรุณากด "ส่ง" เพื่อส่งผลการประเมินของท่าน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of rmutsv.ac.th. Report Abuse