แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. วุฒิการศึกษา
3. สถานะของผู้รับบริการ
4. วัตถุประสงค์ของการใช้บริการ
5. ห้องปฏิบัติการที่เคยใช้งาน
6. ความถี่ในการใช้บริการ
แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558
1. สื่อ เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
5
4
3
2
1
1.1 ความเพียงพอของสื่อ เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
1.2 ความหลากหลายของสื่อ เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
1.3 ความทันสมัยของสื่อ เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
2. ห้องเรียน
5
4
3
2
1
2.1 ความเหมาะสมของขนาดห้องเรียนกับจำนวนนิสิต
2.2 ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน
3. ห้องปฏิบัติการคณะด้านการจัดการ/ขั้นตอนการให้บริการ
5
4
3
2
1
3.1 ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
3.2 ความเพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
3.3 ความหลากหลายและทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
3.4 ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว
3.5 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
3.6 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
3.7 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
3.8 ความสะดวกในการขอใช้ห้องปฏิบัติการ
3.9 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
3.10 การเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
3.11 การแก้ปัญหา/ติดตามงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ด้านสิ่งแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ
5
4
3
2
1
3.12 ขนาดของห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม ไม่แออัด
3.13 ห้องปฏิบัติการมีแสงสว่างเพียงพอ
3.14 ความสะอาดของห้องปฏิบัติการ
3.15 ความมีระเบียบในการจัดเก็บเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการ
3.16 อุณหภูมิในห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม
3.17 ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
4. ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย
5
4
3
2
1
4.1. ความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารในคณะ
4.2. ระบบไฟฟ้าของอาคารในคณะ
5. ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมคณะ
5
4
3
2
1
5.1. การปรับแต่ง สถานที่ ภายในคณะให้สวยงาม และเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม
5.2. ความสะอาดของสถานที่และพื้นที่โดยรอบอาคาร
5.3. ความสะอาดของห้องน้ำในอาคารภายในคณะ
6. ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และการฝึกอบรมการใช้งาน
5
4
3
2
1
6.1. ความทันสมัยและความพอเพียงของทรัพยากรในห้องสมุด (หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูลและโสตทัศนวัสดุฯ)
6.2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
6.3. ความเหมาะสมของสิ่งอำนวยความสะดวกและ สภาพแวดล้อมการให้บริการ
6.4. ความสะดวกในการใช้บริการห้องสมุด
6.5. การให้บริการของเจ้าหน้าที่
6.6 การเปิดให้บริการห้อง 2208 เป็นห้องอ่านหนังสือสอบตลอด 24 ชม.
7. การให้บริการงานทะเบียนนิสิต
5
4
3
2
1
7.1. ระบบการลงทะเบียนเรียนผ่านเครือข่าย
7.2. การให้บริการออนไลน์ระบบสารสนเทศนิสิต
7.3. การให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนฯ / หน่วยทะเบียนวิทยาเขต
8. การให้บริการคอมพิวเตอร์และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เนต
5
4
3
2
1
8.1. ความพอเพียงของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการส่วนกลางระดับวิทยาเขต
8.2. ระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทั่วถึงทุกหน่วยงานและสามารถเชื่อมต่อใช้งานได้สะดวก
8.3. และเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง
9. การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล
5
4
3
2
1
9.1. การให้บริการของแพทย์
9.2. การให้บริการของพยาบาลและเจ้าหน้าที่
9.3. ขั้นตอนและระยะเวลารอรับบริการ
9.4. การจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงามและเหมาะสม
9.5. ความเพียงพอของยาและเวชภัณฑ์
10. การจัดการและบริการด้านอาหาร
5
4
3
2
1
10.1. ความเหมาะสมด้านราคา ปริมาณ และคุณภาพอาหาร
10.2. ความสะอาดและถูกสุขลักษณะของผู้ประกอบการ
10.3. ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ในการใช้งาน
10.4. ความสะอาดภายในโรงอาหารกลางและบริเวณโดยรอบ
11. การจัดการและบริการด้านสนามกีฬา
5
4
3
2
1
11.1. คุณภาพมาตรฐานของสนามกีฬา
11.2. คุณภาพมาตรฐานของอุปกรณ์การกีฬา
11.3. ความเพียงพอของอุปกรณ์การกีฬา
11.4. สิ่งอำนวยความสะดวกและความพร้อมของสนามกีฬา เช่นแสงสว่าง ความสะอาด ฯลฯ
11.5. การให้บริการของเจ้าหน้าที่
12. การให้บริการของอาคารเรียนรวม/ศูนย์เรียนรวม
5
4
3
2
1
12.1. การจัดอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
12.2. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
12.3. ความเหมาะสมของขนาดห้องเรียนของอาคารเรียนรวมกับจำนวนนิสิต
13. ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย
5
4
3
2
1
13.1. ความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารส่วนกลางภายในวิทยาเขต
13.2. ระบบไฟฟ้าของอาคารส่วนกลางภายในวิทยาเขต
13.3. ความสะอาดของระบบน้ำประปาและน้ำดื่ม
13.4. การกำจัดขยะและน้ำเสียภายในวิทยาเขต
13.5. การดูแลความปลอดภัยในวิทยาเขต
14. ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของวิทยาเขต
5
4
3
2
1
14.1. การปรับแต่ง สถานที่ ภายในวิทยาเขตให้สวยงาม และเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม
14.2. ความสะอาดของอาคารสถานที่และพื้นที่โดยรอบอาคาร
14.3. ความสะอาดของห้องน้ำในอาคารส่วนกลางภายในวิทยาเขตต่างๆ
14.4. ความเพียงพอของพื้นที่การส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม
15. การให้บริการกิจการนิสิต
5
4
3
2
1
15.1. การมีทุน/กองทุนสนับสนุนการศึกษา
15.2. การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต
15.3. การให้การสนับสนุนกิจกรรมของนิสิต
16. การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ
5
4
3
2
1
16.1 การมีช่องทางให้นิสิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms