แบบประเมินการประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5“Citizen Engagement: พลังภาคประชาชนสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  และ การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 “21th Century Skills ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในยุค Viral Disruption”
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
นำเสนอแบบออนไลน์ google meeting
วันที่ 7 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คำชี้แจง
1. เพื่อให้ผู้จัดได้มีโอกาสรับทราบผลการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่กำหนด และ/หรือกรอกข้อความให้สมบูรณ์

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประเภทของการประชุมวิชาการที่เข้าร่วม *
Required
1.2 อายุ *
Required
1.3 เพศ *
Required
1.4 สถานภาพ *
Required
1.5 ท่านได้รับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการครั้งนี้
1. ด้านกิจกรรมการประชุมวิชาการ
1.1 ท่านมีความพึงพอใจพิธีเปิดการประชุมวิชาการ *
Required
1.2 เนื้อหาการประชุมวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ *
Required
1.3 ท่านมีความพึงพอใจการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ *
Required
1.4 ความน่าสนใจของเรื่องที่นำเสนอ *
Required
1.5 ความเหมาะสมของรูปแบบและความชัดเจนของเนื้อหา *
Required
1.6 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ *
Required
2. ด้านการจัดการและการให้บริการ
2.1 ระบบที่ใช้ในการจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย (google meeting) *
Required
2.2 ท่านมีความพึงพอใจในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Meeting google *
Required
2.3  ท่านมีความพึงพอใจต่อการติดต่อประสานงาน การตอบคำถาม และให้การบริการทั่วไปของผู้จัดประชุม *
Required
2.4 คามเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการจัดประชุมวิชาการ *
Required
2.5 ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ท่านสนใจก่อนการเข้าร่วมการประชุมวิชาการมากน้อยเพียงใด *
Required
2.6 ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ท่านสนใจมากน้อยเพียงใด หลังจากที่ท่านได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ *
Required
2.7 ประโยชน์ที่ได้รับในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ *
Required
2.8 ท่านได้ข้อเสนอแนะ แนวคิดในการทำวิจัยได้กว้างขวางยิ่งขึ้น *
Required
2.9 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ *
Required
2.10 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ *
Required
2.11 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ *
2.12 ข้อเสนอแนะอื่นๆ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy