فرم ویژه خیرین جمعیت امام علی

اگر شما یکی از خیرین جمعیت امام علی هستید
لطفا برای تکمیل بانک خیرین، و ارتباط هرچه بهتر جمعیت و شما، با تکمیل دقیق این فرم ما را یاری فرمائید.
خیرینی که فرم زیر را تکمیل نمایند، از خدمات ویژه ای که جمعیت برای خیرین خود ارائه می کند، بهره مند می شوند.
این خدمات ویژه، شامل ارسال گزارش های فعالیت ها بخصوص گزارش های مالی، قرار گرفتن در لیست اس ام اس برنامه های جمعیت، و دعوت به حضور در برنامه های جمعیت و برخی خدمات دیگر می باشد.
همچنین خیرین عزیزی که این فرم را تکمیل نمایند، به عنوان اعضای بخش مردمی جمعیت امام علی نیز شناخته می شوند.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question