แบบสำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์และระบบสื่อสารของนักศึกษาสำหรับการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ จากบ้านพักอาศัย ภาคเรียนที่ 1/2563
คำชี้แจง :
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลด้านความพร้อมของอุปกรณ์และระบบสื่อสารของนักศึกษาสำหรับการเรียนการสอนในระบบออนไลน์จากบ้านพักอาศัยในช่วงวิกฤติโรคระบาด COVID - 19
ให้นักศึกษากรอกข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดสำหรับนำมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในระบบออนไลน์และเพื่อประกอบการพิจารณาจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ซึ่งจะเก็บข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับ
Email address *
1. ชื่อ - นามสกุล *
2. รหัสนักศึกษา *
3. เบอร์โทรศัพท์ *
4. นักศึกษามีอีเมล์มหาวิทยาลัยหรือไม่ (รหัสนักศึกษา@rbru.ac.th) *
5 นักศึกษาอาศัยอยู่จังหวัดใด (ระบุ อำเภอ และจังหวัด) *
6. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี *
7. คณะ *
หลักสูตร/สาขาวิชา *
8. นักศึกษามีอุปกรณ์ใดที่สามารถใช้สำหรับการเรียนออนไลน์ (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
9. ที่พักอาศัยนักศึกษาใช้บริการอินเตอร์เน็ตเครือข่ายใด *
10. นักศึกษามีระดับความรู้ในการใช้ Application ใดในการเรียนในระบบออนไลน์ (ตอบทุกข้อ) *
ใช้งานได้ระดับดีมาก
พอใช้งานได้
ไม่เคย/ไม่เป็น
Google Classroom
Google Meet
Microsofts Team
Zoom
RBRU Academy (E-Learning)
11. นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนการสอนระบบออนไลน์อยู่ระดับใด *
12. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ความต้องการอื่น ๆ ของนักศึกษา (ถ้ามี) *
จัดทำการสำรวจโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ติดต่อสอบถาม 10900
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. Report Abuse