แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ด้วยศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) มีความต้องการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสอดคล้องกับความต้องการของกรมฯ จึงได้จัดทำแบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมนี้ขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบในการนำเสนอ คณะกรรมการพิจารณาโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ต่อไป โดยแบบสำรวจนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
1.ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
2.ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
3.ความต้องการด้านหลักสูตรฝึกอบรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
4.ข้อเสนอของหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระบบงานพัฒนาบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)จึงขอความกรุณาท่าน พิจารณาตอบแบบสำรวจตามความเป็นจริงที่ท่านต้องการ
ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
ตำแหน่ง*
ตำแหน่ง
Your answer
สังกัด
Your answer
ปัจจุบันอายุ/ปี
Your answer
ปฏิบัติงานมาแล้ว/ปี
Your answer
โทรศัพท์:สำนักงาน
Your answer
โทรศัพท์:มือถือ
Your answer
อีเมล์
Your answer
ระดับการศึกษาสูงสุด*
หน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยงาน
Your answer
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาท่านได้เข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาจำนวนกี่ครั้ง ดังนี้
Your answer
ส่วนที่ 2 ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
ขอให้ท่านพิจารณาว่า ความรู้และทักษะในแต่ละข้อมีความจำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่านในระดับใด
ต้องการมากที่สุด
ต้องการมาก
ต้องการ
ต้องการน้อย
ไม่ต้องการ
การกำหนดแผนปฏิบัติงานและเป้าหมายของหน่วยงานสอดคล้องกับนโยบาย/พันธกิจ อส.
การจัดทำแผนและโครงการ
การบังคับบัญชาและบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาวะผู้นำ
การสร้างแรงจูงใจ
การบริหารเวลา
การนำเสนอและรายงาน
การสร้างทีมงาน
การบริหารความขัดแย้ง
การบริหารความเสี่ยง
การจัดการความรู้
คุณภาพและผลกระทบ
การแนะนำและการสอนงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ
การดำเนินการประชุม
การติดต่อประสานงาน
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ระเบียบและกฏหมายในการปฏิบัติงาน
คุณธรรมและจริยธรรม
ความรู้ทางวิชาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารจัดการ
ภาษาอังกฤษ
การประชาสัมพันธ์
การสร้างชุมชนเครือข่าย
การบริหารความขัดแย้ง
การรายงานและการนำเสนอ
การเป็นวิทยากร
ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากร
การเงินและพัสดุ
งานธุรการและหนังสือราชการ
ส่วนที่ 3 ความต้องการด้านหลักสูตรฝึกอบรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ขอให้ท่านพิจารณาระดับความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมหรือต้องการจัดเจ้าหน้าที่ของท่านเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรในระดับใด
สามารถดาว์โหลดไฟล์เอกสารโครงการทั้งหมดได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1r91s6Ra3Zbd3sC4zwAD9RS2UMh8Pi4fP?usp=sharing
ต้องการมากที่สุด
ต้องการมาก
ต้องการ
ต้องการน้อย
ไม่ต้องการ
สำรวจและประเมินสภาพสัตว์ป่า
รุกขวิทยาป่าไม้
กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า
การใช้วิทยุสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน
วิทยากรค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รุกขกรสำหรับพื้นที่อนุรักษ์
พัฒนาพนักงานราชการพิทักษ์ป่าเบื้องต้น
การพัฒนาศักยภาพด้านงานปฏิคมและการต้อนรับเชิงรุก
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
การเขียนและเสนอผลการปฏิบัติงาน
เทคนิคการพูดและการนำเสนอในที่ชุมชน เพื่อการจัดการพื้นที่อนุรักษ์
การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาไกล่เกลี่ย
การส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์และป้องกันการบุกรุกป่าไม้โดยภาคประชาชนและชุมชน
การเขียนบันทึกจับกุมและกระบวนการดำเนินคดีด้านป่าไม้และสัตว์ป่า
เทคนิคการพูดสื่อความหมายธรรมชาติ
การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในยุคประชาคมอาเชียน
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอของหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระบบงานพัฒนาบุคลากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ขอให้ท่านช่วยเสนอแนะหลักสูตรในการฝึกอบรมอื่น ๆ ที่ท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรมีขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุตามภาระกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Your answer
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เสียสละเวลาตอบแบบสำรวจนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms