แบบประเมินเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เพศ
สถานภาพ
ความพึงพอใจกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานที่ในการจัดกิจกรรม
วันและเวลาในการจัดกิจกรรม
การเปิด-ปิดประชุมกอง
ห้องน้ำ ห้องส้วมมีเพียงพอ
วิทยากรมีความรู้ความสามารถ
กิจกรรมเดินทางไกล
กิจกรรมการเข้าฐานผจญภัย
กิจกรรมนันทนาการระหว่างเข้าค่ายฯ
กิจกรรมรอบกองไฟ
ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน
ความพึงพอใจในการเข้าค่ายฯ ครั้งนี้
ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service