แบบสอบถามการรับรู้และเข้าใจทิศทาง ยุทธศาสตร์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี และวัฒนธรรมองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบสำรวจนี้เป็นการประเมินผลการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางและยุทธศาสตร์ของ สป.กษ. ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ของ สป.กษ. และประเมินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ความคิดเห็นที่มีต่อนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีและวัฒนธรรมองค์การ ของ สป.กษ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางและยุทธศาสตร์ของ สป.กษ. และเพื่อทบทวนปรับปรุงนโยบายและมาตรการ/โครงการที่รองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี รวมทั้งนำผลที่ได้รับจากการประเมินไปปรับปรุงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
1. เพศ *
2. อายุราชการ *
3. อาชีพ *
4. หน่วยงานที่สังกัด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service