อบต.แม่สลองนอก
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษาสูงสุด
Clear selection
อาชีพของผู้มารับบริการ
Clear selection
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ
หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ คำตอบระดับความพึงพอใจมากจากคะแนน 5,4,3,2,1 ตามลำดับ
ด้านเวลา
5
4
3
2
1
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ
Clear selection
Clear selection
Clear selection
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
5
4
3
2
1
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
2.2 การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
Clear selection
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
5
4
3
2
1
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้เป็นต้น
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
Clear selection
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
5
4
3
2
1
4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy