Faith Community Guidance Feedback / Ý kiến Phản hồi đối với Hướng dẫn về Cộng đồng Tín hữu
Email: Địa chỉ email
Name : Họ Tên
Are you a(n) : Quý vị là *
Can your facility ensure the physical/social distancing, masks, and cleaning practices minimal guidelines are met? : Cơ sở của quý vị có thể đảm bảo được việc giãn cách thân thể/xã hội, cung cấp khẩu trang, và các hoạt động vệ sinh đáp ứng được các hướng dẫn tối thiểu không?
Clear selection
If your facility can't ensure the physical/social distancing, masks, and cleaning practices minimal guidelines are met, are your concerns about: Nếu cơ sở của quý vị không thể đảm bảo được việc giãn cách thân thể/xã hội, cung cấp khẩu trang, và các hoạt động vệ sinh đáp ứng được các hướng dẫn tối thiểu, thì quan ngại của quý vị là về:
Clear selection
Are pre-registration guidelines feasible? : Hướng dẫn về đăng ký trước có khả thi không?
Clear selection
If pre-registration guidelines are not feasible, are your concerns about: Nếu hướng dẫn về đăng ký trước không khả thi, thì quan ngại của quý vị là về:
Clear selection
If you have concerns about symptom screening, are your concerns about: Nếu quý vị có quan ngại về việc sàng lọc triệu chứng, thì quan ngại của quý vị là về:
Clear selection
If you have concerns about directing the movement of people, are your concerns about: Nếu quý vị có quan ngại về việc chỉ dẫn mọi người di chuyển, thì quan ngại của quý vị là về:
Clear selection
If you have concerns about creating a "touchless" experience, are your concerns about: Nếu quý vị có quan ngại về việc thiết lập trải nghiệm “không chạm”, thì quan ngại của quý vị là về:
Clear selection
If you have concerns about speakers, singers, and choirs, or your concerns about: Nếu quý vị có quan ngại về các diễn giả, ca sĩ, và dàn hợp xướng, thì quan ngại của quý vị là về:
Clear selection
How feasible are the Children's and Youth programming guidelines? : Các hướng dẫn về chương trình của Trẻ em và Thanh thiếu niên khả thi đến mức nào?
Completely unfeasible : Hoàn toàn không khả thi
Feasible : Khả thi
Clear selection
How likely are you to comply with this guidance? : Quý vị có khả năng tuân thủ hướng dẫn này đến mức nào? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy