Formulari i vetë vlerësimit në Gara
DISCO- Gara në Shkollat Digjitale / 2015-1-MK01-KA201-002841
Projekti Disco lidh pesë partnerë, nga Maqedonia: Universiteti Tetovë Evropës Juglindore dhe SHMP Mosha Pijade Tetovë; nga Spanja: Inercia Digital; nga Portugalia: ZENDENSINO-Cooperativa de Ensino IPRL dhe nga Turqia: Pakize Kokulu Anadolu Lisesi.

Ky projekt ka objektivat e përgjithshme dhe specifike. Objektivat e përgjithshme janë: rritjen e kompetencave dhe aftësive kryesore të TIK dhe performancën e të rinjve që ndjekin shkollat, duke nxitur përmirësime të cilësisë, përsosmëri në nivelin e arsimit, në veçanti përmes zgjerimit të bashkëpunimit ndërkombëtar nëpwrmjet arsimit dhe trajnuesve dhe aktorëve të tjerë në fushën e integrimit të TIK-ut në shkolla (mësimdhënie dhe menaxhim); rritjen e ndërgjegjësimit në projektin europiane të mësuarit gjatë gjithë jetës për të plotësuar reformat e politikave në nivel kombëtar dhe për të mbështetur modernizimin e sistemeve të arsimit, veçanërisht nëpërmjet shpërndarjes të zgjeruar të praktikave të mira dhe bashkëpunimin dhe mbështetjen e zhvillimit të praktikave të reja, rritjen e cilësisë e nxënësve dhe punës së stafit, ndërtimin e kapaciteteve në shkolla dhe të nxisë bashkëpunimin strategjik midis organizatave shkollore. Objektivat specifike janë: zhvillimin e një programi të iniciativave për integrimin e TIK-ut në arsim për të nxitur risi, shkëmbimin e përvojës, praktikat e mira dhe know-how në mes të llojeve të ndryshme të organizatave të përfshira në arsim; Zhvillimi i aftësive bazë dhe transversale në arsim, duke përdorur metoda të reja pedagogjike me nxënësin në qendër dhe rritjen e integrimit digjital në mësim, mësimdhënie, në nivele të ndryshme: që mbështesin mësimin e TIK-ut si bazw, si dhe praktikat e vlerësimit të TIK-ut. Në veçanti, mbështetjen e mësimdhënësve, personelit arsimor në marrjen apo përmirësimin e përdorimit të TIK-ut për të mësuar dhe kompetencat e lidhura dixhitale.
Për të arritur dhe përmbushur të gjitha këto objektiva, një numër i rezultateve intelektuale ishin projektuar dhe ndarë përgjatë gjithë partnerëve të projektit, duke rezultuar në këtë doracak i cili ka si objektiv kryesor për të punuar si një mjet për të gjithë mësuesit në Europë që janë në kërkim për mënyra të reja për të kapur vëmendjen e rinisë sonë, motivimin e tyre dhe në këtë mënyrë, duke çuar në më pak braktisjen e shkollës.

Pas këtij zinxhiri të ideve, doracaku përmban rezultatin e të gjithë punës së bërë: rezultatet e pyetësorit për shkolla (studim krahasues) për të ditur se ss digitale jsnw shkollat e tyre; raste studimore të shkollave digitale, praktikat e mira, dhe materialet e trajnimit për metodologjinë në integrimin e TIK-ut në arsim. Një faqe interneti ka qenë gjithashtu e krijuar që punon si një platformë digjitale, në të cilën të gjitha këto rezultate të projektit do të jetë i ngarkuar dhe të arritshme për të gjithë, kudo nëpër botë në kwtw klikim www.digitalschools.eu.


Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy