แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้
แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ เพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผล เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้มาขอรับบริการโปรดกรอกข้อมูลทั่วไปของผู้ที่มาขอรับบริการ *
อายุ *
การศึกษา *
อาชีพ *
2.เรื่องที่ขอรับบริการ *
Required
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ จำนวน 3 ด้าน
ได้แก่ 1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
Clear selection
2.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อยที่สุด
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการชัดเจน
Clear selection
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อยที่สุด
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ที่นั่งรอรับบริการ
มีเครื่องมือ / อุปกรณ์ / ระบบในการบริการ
อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy