ANIMATOR PRO
Wydarzenie branżowe 12 Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator/
12th International Animated Film Festival Animator Industry Event

10-11 lipca / July 10-11
Aula Atrium, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu / Atrium Assembly Hall, University of the Arts Poznań

Program/ Programme:
http://bit.ly/FBAnimatorPRO
http://bit.ly/wwwAnimatorPRO

Email address *
Imię i nazwisko/ Name and Surname *
Your answer
Nazwa reprezentowanej firmy/ Company name *
Your answer
Stanowisko/ Position *
Your answer
Numer telefonu/ Phone number *
Your answer
Deklaruję udział w Animatorze PRO/ I wish to participate in Animator PRO *
Required
Numer biletu zakupionego na bilety24.pl/ Ticket purchased via bilety24.pl number: *
Your answer
Chcę otrzymać fakturę VAT/ I would like to receive the invoice
Jeśli tak wpisz swoje dane i w ciągu 3 dni prześlij bilet zakupiony na bilety24.pl na adres j.stankiewicz@animator-festival.com/In order to receive a VAT invoice, please provide the relevant data in the form and sent the ticket purchased via bilety24.pl to the address: j.stankiewicz@animator-festival.com
Your answer
Regulamin/ Rules and regulations
1. Organizatorem Animatora PRO jest Estrada Poznańska z siedzibą w Poznaniu 61-767, przy ul. Masztalarskiej 8, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Animatorze PRO, realizowanym w ramach 12 Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator, w dniach 10-11 lipca 2019, na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, zwanym w dalszej części Wydarzeniem.
3. Koordynatorką Animatora PRO jest Joanna Stankiewicz: j.stankiewicz@animator-festival.com.
4. Animator PRO jest skierowany do profesjonalistów i profesjonalistek z branży audiowizualnej oraz grafików/graficzek, programistów/ programistek, studentów/ studentek kierunków artystycznych, krytyków/ krytyczek, przedstawicieli/przedstawicielek mediów.
5. Program Animatora PRO zamieszczony jest na stronie www.animator-festival.com. Część wydarzeń odbywa się wyłącznie w języku angielskim, część wyłącznie z języku polskim.
6. Udział w Animatorze PRO kosztuje 30 zł/ dzień. Bilety są do kupienia na stronie: www.bilety24.pl. Aby zarejestrować się na wydarzenie należy mieć wykupiony bilet wstępu.
7. Rejestracja na wydarzenie odbywa się po dokonaniu płatności, za pomocą formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest wysłać Organizatorowi numer biletu zakupionego za pośrednictwem bilety24.pl w celu weryfikacji.
8. Aby otrzymać fakturę VAT należy wpisać w formularzu dane do faktury oraz – w ciągu 3 dni od rejestracji - przesłać na adres j.stankiewicz@animator-festival.com bilet, zakupiony za pośrednictwem portalu bilety24.pl. Kupując bilet w kasie Kina Muza należy zgłosić chęć otrzymania faktury VAT przed rozpoczęciem transakcji.
9. Liczba miejsc ograniczona.
10. Udział w Animatorze PRO uwarunkowany jest od zakupu biletu oraz udzielenia przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby realizacji Animatora PRO oraz od udzielenia przez uczestnika zgody na wykorzystanie jego wizerunku w celach promocyjnych i dokumentacyjnych Organizatora.
11. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących w miejscu odbywania się Animatora PRO.

/

1. The Organizer of Animator PRO is Estrada Poznańska, based in Poznań (61-767), ul. Masztalarska 8, hereinafter referred to as “Organizer”.
2. These Rules and Regulations define the terms and conditions of participation in Animator PRO, organized as part of Animator, the 12th International Animated Film Festival on July 10-11th 2019, at the University of Fine Arts in Poznań, Poland, hereinafter referred to as “the Event”.
3. The Coordinator of Animator PRO is Ms. Joanna Stankiewicz: j.stankiewicz@animator-festival.com.
4. Animator PRO is dedicated for audio/video professionals, graphic designers, software developers, fine arts students, critics, media representatives.
5. The agenda of Animator PRO is available at www.animator-festival.com. Some activities will be held only in English and some will be held only in Polish.
6. The tickets for Animator PRO cost 30 zł per day and are available on: www.bilety24.pl. You should have the ticket bought in order to register to the Event.
7. If you wish to participate in the Event, please register using an online form attached to this rules and regulations after buying the ticket. The participant is obligated to send the ticket number purchased via bilety24.pl for verification.
8. In order to receive a VAT invoice, please provide the relevant data in the form and - within 3 days of registration - sent the ticket purchased via bilety24.pl to the address: j.stankiewicz@animator-festival.com. If you are buying the ticket directly at Kino Muza, request the VAT invoice before the transaction.
9. Registrations are subject to availability.
10. You can register for the Event only if you confirm that you authorize the Organizer to process Your data in order to organize Animator PRO and you agree that your image may be published for promotional purposes of Organizer.
11. The participants undertake to comply with health and safety regulations and fire prevention regulations at the place of the Event.

Akceptuję regulamin/ I accept the rules and regulations *
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych / The information clause concerning the processing of personal data
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że administratorem danych jest Estrada Poznańska z siedzibą w Poznaniu (61-767), przy ul. Masztalarskiej 8, miejska instytucja kultury, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Poznania pod nr RIK-VII.
2. Informujemy, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym celem realizacji umowy .
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit 1 b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na Pana/Pani żądanie. Dane będą przetwarzane w celach związanych z: realizacją zawartej umowy, dochodzeniem potencjalnych roszczeń, odszkodowań.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla potrzeb wykonania umowy oraz z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które zobowiązują lub upoważniają Estradę Poznańską do przetwarzania danych osobowych.
5. Ponadto informujemy, że posiada Pani/ Pan prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
/
The information clause concerning the processing of personal data
1. In accordance with article 13 (1) of the regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 dated 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46/EC (GDPR), we hereby inform you that the data administrator is Estrada Poznańska based in Poznań (61-767) at ul.Masztalarska 8, municipal institution of culture, entered into the Register of Cultural Institutions held by the Office of the city of Poznań under ref no RIK-VII.
2. We inform you that you provide the personal data voluntarily, but it is essential for the purpose of the implementation of the agreement
3. The legal basis for the processing of personal data is article 6(1) point 1 (b) of General Data Protection Regulation, GDPR, i.e. the necessity to perform the contract or take action on your own request. The data will be processed for the purposes of the implementation of the agreement, seeking potential claims, compensation
4. Your personal data will be stored for the period necessary for the purposes of performance of the contract, and taking into account the mandatory provisions of the laws that require or authorize Estrada Poznańska to the processing of personal data.
5. In addition, we inform you that you have the right to access the personal data transferred, the right to correction, deletion and right to limit its processing, the right to transfer data and the right to object to the processing of personal data, the right to bring a complaint to the President of the Office for the protection of personal data, if it is adjudged, that the processing of personal data is in breach of the GDPR
6. To the extent that your data is processed on the basis of consent, you have the right to withdraw consent to the processing of data at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing, which was performed on the basis of your consent prior to its withdrawal. You can withdraw your consent by sending a certificate of withdrawal of consent to our mailing address or email address
7. Your personal data will not be passed on to a third country/international organisation.
8. Your personal information will not be processed in an automated way
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższej klauzuli/ I declare that I have read the above clause *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service