02-ชุดที่ 2 ภาค ก. วิชา ความรู้กฎหมายและความเข้าใจเกี่ยวข้องกับการบริหารในหน้าที่
ชื่อ *
ชุด *
Q51. การตัดสินให้ระดับผลการเรียนการอ่าน การคิด การวิเคราะห์และเขียน คือข้อใด *
1 point
Q52. ปรัชญาการศึกษานํามาใช้ประโยชน์โดยตรงในข้อใด *
1 point
Q53. “เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของครู” ความมุ่งหมายของการวิจัย นี้ ควรใช้สถิติข้อใดในการนําเสนอ *
1 point
Q54. ข้อใดคือ dependent variable ในทางวิจัย *
1 point
Q55. การจัดหาทุนการศึกษาให้เด็กเป็นการบริการด้านใด *
1 point
Q56. ครอบครัวที่ประสงค์จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องยื่นคําขออนุญาตต่อผู้ใด *
1 point
Q57. การประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบตามข้อใด *
1 point
Q58. ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อใด *
1 point
Q59. กรณีที่ข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการได้สํารองจ่ายเงินไป โดยได้รับใบเสร็จรับเงินมา แล้วแต่เกิดสูญหาย ให้ใช้หลักฐานใดมาประกอบการขอเบิกเงินจากส่วนราชการ *
1 point
Q60. ท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาถ้าภายในโรงเรียนที่ท่านบริหารอยู่มีบุคลากรส่วนใหญ่เข้าข่ายลักษณะ ตามทฤษฎี Y ของ McGregor ท่านจะนําหลักการบริหารแบบใดมาใช้จึงจะเกิดผลดีที่สุด *
1 point
Q61. ข้อมูลที่มีคําสั่งมิให้มีการเปิดเผยจนกว่ามีอายุการเก็บครบ 20 ปี แต่หน่วยงานรัฐเห็นว่ายังไม่ควร เปิดเผยต้องขอขยายเวลาส่งเก็บรักษา โดยขยายเวลาไม่เกินคราวละกี่ปี *
1 point
Q62. ลาป่วย 15 วัน ลากิจ 7 วัน ลาคลอด 90 วัน ถ้าท่านเป็นผู้อํานวยการ ท่านจะเลื่อน เงินเดือนหรือไม่ *
1 point
Q63. ผู้อํานวยการโรงเรียนกล่าวกับครูสมเพชรว่า “เพราะคุณมันไม่เอาไหนจึงได้แค่นี้ ไม่ยอมพัฒนาตนเอง ไม่ได้ดีกับเขาหรอก” ผู้อํานวยการโรงเรียนทําผิดจรรยาบรรณข้อใด *
1 point
Q64. ข้อใดไม่ใช่ภาคี 4 ฝ่าย ตามโครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพตามแนวนโยบาย *
1 point
Q65. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบในการพิจารณาว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง *
1 point
Q66. สถานศึกษามีความจําเป็นต้องปิดสถานศึกษาจํานวน 9 วัน ใครเป็นผู้มีอํานาจในการอนุญาต *
1 point
Q67. ข้อคํานึงในการลงโทษนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตรงกับข้อใด *
1 point
Q68. ครูทุจริตเงินอาหารกลางวัน เป็นเหตุให้นักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันจํานวน 1 ปี การศึกษา ผู้ใดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย *
1 point
Q69. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง *
1 point
Q70. ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตําแหน่ง ข้าราชการครู วิทยฐานะชํานาญการ ในสถานศึกษาคือข้อใด *
1 point
Q71. คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต้องดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเวลากี่วัน *
1 point
Q72. ข้อใดคือเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดลําดับความอาวุโสในวงราชการเป็นลําดับแรก *
1 point
Q73. ข้อใดคือเกณฑ์การมาทํางานสายเนื่อง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา *
1 point
Q74. ผู้บริหารสถานศึกษาจะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีครูผู้ช่วย การพัฒนาก่อน มอบหมายท่านจะดําเนินการตามข้อใดเป็นอันดับแรก *
1 point
Q75. การส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนทําได้อย่างไร *
1 point
Q76. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงอะไร *
1 point
Q77. การที่คณะกรรมการสถานศึกษามีการจัดประชุมอย่างสม่ําเสมอ และนําผลการประชุมไปปฏิบัติโดย นําไปกําหนดทิศทางและการบริหารโรงเรียน จัดว่าสถานศึกษานั้นมีการบริหารงานอย่างไร *
1 point
Q78. ข้อใดไม่สอดคล้องกับ “ศูนย์การเรียน” *
1 point
Q79. องค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพการศึกษามีอะไรบ้าง *
1 point
Q80. ข้อใดไม่ใช่แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต *
1 point
Q81. ใครเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณาพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสถานศึกษาอื่น นอกจากสถานศึกษา ที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการ ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่ สอนคนพิการ *
1 point
Q82. บุคคลกลุ่มใดที่ไม่สอดคล้องกับการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ *
1 point
Q83. ผู้ใดมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวิจัยและพัฒนาการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา *
1 point
Q84. การมอบอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการสถานศึกษาให้คํานึงถึงข้อใดเป็นพิเศษ *
1 point
Q85. ผู้อํานวยการโรงเรียนอาจมอบอํานาจให้รองผู้อํานวยการโรงเรียนปฏิบัติราชการแทนเป็นบางเรื่องได้ นั้น ให้เป็นไปตามระเบียบตามข้อใด ? *
1 point
Q86. การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมายใด *
1 point
Q87. ข้อใดกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของคุรุสภาไม่ถูกต้อง ? *
1 point
Q88. ข้อใดกล่าวถึงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภาไม่ถูกต้อง *
1 point
Q89. ใครไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ *
1 point
Q90. ในกรณีที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของคุรุสภา แล้วให้ดําเนินการรายงานให้ผู้ใดทราบ *
1 point
Q91. บุคคลต่อไปนี้หากยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะต้องผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากําหนด *
1 point
Q92. หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินวิทยพัฒน์ได้แก่ผู้ใดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชู เกียรติต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใด *
1 point
Q93. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษากรณีใดลาไปนําเสนองานวิจัยต่างประเทศ ให้ผู้ใดเป็นคนอนุญาตการไปปฏิบัติราชการครั้งนี้ *
1 point
Q94 ครูนารี วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ประสงค์จะลาออกจากราชการ จะมีผลเมื่อใด *
1 point
Q95. การทุจริตเงินอาหารกลางวัน เป็นการกระทําผิดข้อกําหนดทางวินัยด้านใดมากที่สุด *
1 point
Q96. “ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้” สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด *
1 point
Q97. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองสามารถบังคับใช้ในกรณีใดดังต่อไปนี้ *
1 point
Q98. คําสั่งทางการปกครองสามารถอุทธรณ์ได้ในข้อใด *
1 point
Q99. ข้อใดกล่าวถึงองค์ประกอบของคําสั่งทางปกครองที่ทําเป็นหนังสือไม่ถูกต้อง *
1 point
Q100. ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดที่ไม่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองเป็นการ เฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองภายในกี่วัน *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ministry of Education Thailand. Report Abuse