Cena "Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employer 2021"
Uzávěrka nominací je 30. června 2021
Ocenění "Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employer 2021" organizuje BPS - Byznys pro společnost, z.s., aliance odpovědných firem, pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, v rámci projektu Podpora pečujících osob na trhu práce, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008208, který je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.
V případě dotazů k nominačnímu dotazníku nás kontaktujte na adrese cena@pecujicizamestnavatel.cz.
Část 1: Zadejte prosím základní údaje o Vaší organizaci.
Název organizace *
IČO *
Typ organizace *
Obor *
Počet zaměstnanců a zaměstnankyň v ČR v době vyplnění dotazníku *
Roční tržby/obrat v ČR *
V jakých krajích zaměstnáváte své zaměstnance a zaměstnankyně? *
Required
Část 2: Jaká je znalost potřeb neformálně pečujících zaměstnanců a zaměstnankyň a firemní politika ve vaší organizaci?
Věnujete se tématu stárnutí populace a sledujete v té souvislosti v rámci své personální politiky věkovou strukturu vašich zaměstnanců a zaměstnankyň? *
Víte, kolik vašich zaměstnanců a zaměstnankyň neformálně pečuje o své blízké? *
Znáte potřeby neformálně pečujících zaměstnanců a zaměstnankyň? *
Máte vypracované postupy, procesy nebo firemní politiku podpory neformálně pečujících zaměstnanců a zaměstnankyň? *
Je vaše firemní podpora neformálně pečujících určena pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně bez ohledu na pracovní zařazení, umístění pracoviště apod.? *
Část 3: Jak podporujete neformálně pečující zaměstnance a zaměstnankyně a jaké benefity jim nabízíte?
Jaké flexibilní formy práce neformálně pečujícím poskytujete nebo plánujete/zvažujete během následujících 2 let zavést? *
Již nabízíme/poskytujeme
Plánujeme/zvažujeme zavést
Neposkytujeme a neplánujeme zavést
Částečné/zkrácené úvazky
Zkrácení pracovní doby s ponecháním původní mzdy
Možnost práce z domova / odkudkoliv
Pružná pracovní doba
Sdílené pracovní místo
Stlačený/zhuštěný pracovní týden
Konto pracovní doby
Krátkodobé přerušení práce na až 2 měsíce s plnou nebo částečnou náhradou mzdy
Krátkodobé přerušení práce na až 2 měsíce bez náhrady mzdy
Dlouhodobé přerušení práce na 3 měsíce a déle
Dohody o práci konané mimo pracovní poměr, tj. DPČ a DPP
Individuální možnosti rozvrhování pracovní doby
Jaké jiné flexibilní formy práce poskytujete neformálně pečujícím nebo hodláte během následujících 2 let zavést? *
Rozlište prosím, které již nabízíte a které plánujete/zvažujete zavést.
Jsou poskytované flexibilní formy práce k dispozici všem vašim zaměstnancům a zaměstnankyním bez ohledu na jejich pracovní zařazení? *
Nejběžnější prorodinný benefit pro neformálně pečující je volno na péči. Poskytujete nějaké formy volna na péči vašim neformálně pečujícím zaměstnancům a zaměstnankyním nebo je plánujete/zvažujete zavést v následujících 2 letech? *
1 až 2 dny
3 až 5 dní
6-10 dní
více než 10 dní
Neposkytujeme, ale plánujeme/zvažujeme poskytovat
Neposkytujeme a neplánujeme poskytovat
Placené volno na péči s plnou náhradou mzdy
Placené volno na péči s částečnou náhradou mzdy
Sick days nebo osobní volno pro jakýkoliv účel (placené)
Poskytujete ještě nějaké jiné formy volna na péči neformálně pečujícím zaměstnancům a zaměstnankyním nebo je plánujete/zvažujete poskytovat v následujících 2 letech? *
Rozlište prosím, které již nabízíte a které plánujete/zvažujete zavést.
Mají neformálně pečující zaměstnanci a zaměstnankyně na všech pozicích rovný přístup k poskytovaným formám volna, které mohou pro péči o své blízké využít? *
Mohou zaměstnanci a zaměstnankyně některé z výše uvedených forem placeného volna případně převést (darovat) z jejich ročního fondu na jiné kolegy a kolegyně, kteří to vzhledem ke svým pečovatelským potřebám více potřebují? *
Dlouhodobá péče o blízkou osobu je náročná nejen časově, psychicky a fyzicky, ale také finančně. Jaké formy finanční podpory a benefitů neformálně pečujícím nabízíte nebo plánujete/zvažujete nabízet v následujících 2 letech? *
Již nabízíme/poskytujeme
Plánujeme/zvažujeme zavést
Neposkytujeme a neplánujeme zavést
Bezúročné půjčky
Příspěvek na zajištění sociálních/zdravotních služeb v domácnosti pro osobu blízkou
Pomoc při organizaci transparentní sbírky
Zaměstnanecké sbírky pro konkrétní potřebné (např. pro osoby se zdravotním postižením, na finančně náročné lékařské úkony apod.)
Jaké jiné formy finanční podpory a benefitů neformálně pečujícím nabízíte nebo plánujete/zvažujete nabízet v následujících 2 letech? *
Rozlište prosím, které již nabízíte a které plánujete/zvažujete zavést.
Pomáháte neformálně pečujícím nějakými formami podpůrných služeb nebo plánujete/zvažujete tyto formy pomoci nabízet v následujících 2 letech? *
Již poskytujeme
Plně hradíme
Přispíváme
Zvažujeme zavést
Neposkytujeme
Poradenství pro neformálně pečující (sociální a zdravotní, právní, finanční)
Psychologická podpora (např. psychologická help linka, psychoterapie)
Informační zdroje (např. na intranetu, ve firemním periodiku, informační brožury)
Podpůrné skupiny (employee resource groups)
Workshopy
Nácvik dovedností
Zprostředkování služeb u poskytovatelů sociálních nebo zdravotních služeb (příjemcem služby je opečovávaná osoba)
Jaké jiné formy podpůrných služeb neformálně pečujícím nabízíte nebo plánujete/zvažujete nabízet v následujících 2 letech? *
Rozlište prosím, které již nabízíte a které plánujete/zvažujete zavést.
V roce 2018 bylo zavedeno tzv. dlouhodobé ošetřovné s cílem výrazně podpořit neformálně pečující. Jakou máte s tímto institutem ve vaší organizaci zkušenost? *
Část 4: Informovanost a komunikace tématu neformální péče ve vaší organizaci
Jakým způsobem informujete zaměstnance a zaměstnankyně o formách podpory a benefitech pro neformálně pečující? *
Required
Máte zpracovaný ucelený informační materiál pro skupinu neformálně pečujících zaměstnanců a zaměstnankyň o podpoře a benefitech, které jako zaměstnavatel nabízíte? *
Komunikujete se státem (napřímo nebo prostřednictvím zájmových organizací) o tématu podpory neformálně pečujících? *
Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky? *
Zcela souhlasím
Spíše souhlasím
Spíše nesouhlasím
Nesouhlasím
Nevím
Během 5 let se podpora neformálně pečujících stane významným tématem v naší organizaci.
Situace neformálně pečujících může být ohrožující pro jejich uplatnění na trhu práce.
Naše podpora neformálně pečujících přispívá k jejich fyzickému i psychickému zdraví.
Zaznamenali jsme případy odchodů zaměstnanců kvůli péči o své blízké, protože se jim nepodařilo sladit práci s péčí.
Management v naší organizaci si je vědom, že je důležité hledat cesty, jak podporovat neformálně pečující.
Management v naší organizaci na všech úrovních ví, jak podporovat neformálně pečující a jaké benefity jako zaměstnavatel v tomto ohledu poskytujeme.
Záleží nám na tom, abychom byli vnímáni jako zaměstnavatel přátelský vůči neformálně pečujícím (Caregivers Friendly Employer)
Můžete prosím popsat krátký příběh nebo případovou studii týkající se neformálně pečujících v prostředí vaší firmy nebo jak vaše firma konkrétní neformálně pečující zaměstnance a/nebo zaměstnankyně podpořila? *
V textu není potřeba uvádět konkrétní jména a osobní údaje. Doporučený počet znaků včetně mezer je 1 800, maximální 3 600.
Zde můžete doplnit další informace a zkušenosti s podporou neformálně pečujících ve vaší organizaci:
Část 5: Kontaktní údaje
Vyplňte prosím Vaše kontaktní údaje, abychom se s Vámi mohli spojit s dalšími informacemi ohledně vyhlášení ocenění "Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employer 2021" v rámci Fóra rodinné politiky 2021.
Titul
Jméno *
Příjmení *
Pracovní pozice *
E-mail *
Telefon *
Souhlas se zveřejněním a ověřením zadaných údajů *
Vyplněním a odesláním přihlášky „Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employer 2021“ souhlasíte, že některé Vámi zadané údaje do přihlášky mohou být zveřejněny v národním seznamu zaměstnavatelů přátelských k neformálně pečujícím a v případné další komunikaci související s oceněním (např. tisková zpráva). V žádném případě nebudou na základě tohoto souhlasu zveřejněny Vaše osobní údaje. Za účelem regulérního průběhu ocenění dáváte tímto souhlas, že organizátor může přiměřeným způsobem ověřit údaje vyplněné v přihlášce.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů *
Vyplněním a odesláním přihlášky do ceny „Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employer 2021“ berete na vědomí, že pro účely zajištění účasti v ceně a pro potřeby hodnocení přihlášek bude docházet ke zpracování osobních údajů, které poskytnete do registračního formuláře (jméno, příjmení, e-mail, telefon, pracovní pozice, název zaměstnavatele) a to ze strany BPS – Byznys pro společnost, z. s., IČO: 22842608, se sídlem V tůních 1357/11, 120 00 Praha 2 – Nové Město (dále jen „BPS“), organizátora ceny „Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employer 2021“. Berete současně na vědomí, že osobní údaje budou dále v rozsahu nezbytném pro zajištění organizace a hodnocení ceny „Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employer 2021“ poskytnuty třetím osobám, hodnotitelům, kteří se podílí na hodnocení jednotlivých přihlášených zaměstnavatelů. Zpracování osobních údajů bude probíhat v elektronické formě. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů a právo na jejich přenositelnost za podmínek a v rozsahu stanoveném nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a souhlas je možné kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu info@byznysprospolecnost.cz nebo zasláním žádosti na adresu BPS – Byznys pro společnost, z.s., V Tůních 1357/11, Praha 2, 120 00.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy