AC1_Mockup_TEST
40 ข้อ 40 นาที ควรถูกไม่น้อยกว่า 30 ข้อ
Email address *
1. อ้างถึงกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน รายการใดเป็นไปตามคำจำกัดความของหนี้สิน *
1 point
2. หนึ่งในเกณฑ์การรับรู้หนี้สินเข้าเป็นส่วนประกอบของงบการเงินคือ “มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการดังกล่าว” ข้อใดสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว *
1 point
3. วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย คือ *
1 point
4. กิจการแห่งหนึ่งมีกำไรสูงผิดปกติสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 20X7 เนื่องจากการต่อรองราคาวัตถุดิบหลักให้สามารถซื้อได้ในราคาต่ำมาก ในขณะที่ราคาตลาดของผลิตภัณฑ์กลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ฝ่ายบริหารไม่ต้องการแสดงผลกำไรที่สูงผิดปกติเนื่องจากเกรงว่าลูกค้าจะฉวยโอกาสต่อรองราคาขายสินค้า ฝ่ายจัดการจึงต้องการลดผลกำไรสำหรับปีด้วยการตั้งสำรองรายจ่ายที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ การกระทำดังกล่าว *
1 point
5. ต้นทุนของสินค้าคงคลังเป็นผลรวมของ *
1 point
6. ต้นทุนของสินค้าคงเหลือไม่รวมถึง: *
1 point
7. กิจการต้องจัดสรรต้นทุนสินค้าคงเหลือโดย *
1 point
8. คลังเก็บวัสดุสิ้นเปลือง ถือเป็น *
1 point
9. วันที่ 1 มกราคม 20X1 กิจการซื้อสินค้าเป็นเงิน 100,000 บาท ซึ่งรวมภาษีซื้อที่ขอคืนได้ 5,000 บาท ผู้ผลิตมักจะขายสินค้าดังกล่าวโดยให้เชื่อแบบปลอดดอกเบี้ยเป็นเวลา 30 วัน อย่างไรก็ตามในขณะที่ซื้อ กิจการได้โปรโมชั่นพิเศษที่ให้ชำระเงินวันที่ 31 ธันวาคม 20X1 กิจการจ่ายค่าขนส่งสินค้า 2,000 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 20X1 อัตราคิดลดที่เหมาะสมคือร้อยละ 10 ต่อปี ต้นทุนสินค้าคงเหลือดังกล่าวเท่ากับเท่าใด *
1 point
10. บริษัทย่อย คือ *
1 point
11. บริษัทเอก จำกัด มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจัตวาในอัตราส่วน 30% และถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทจัตวา ซึ่งหากเอกใช้สิทธิแปลงสภาพจะมีสิทธิออกเสียงใน 60% ทันทีบริษัทเอกจะมีการถือปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทจัตวาอย่างไร *
1 point
12. จากข้อมูลในข้อที่ผ่านมาหากบริษัทเอกจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทเอกจะมีการถือปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทจัตวาอย่างไร *
1 point
13. บริษัทม่วง จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าโดยต่อมาได้เข้าซื้อกิจการสโมสรฟุตบอลและได้อำนาจควบคุมในสโมสรดังกล่าว ซึ่งกิจการตัดสินใจที่จะไม่รวมสโมสรฟุตบอลในงบการเงินรวม เนื่องจากมีกิจกรรมที่แตกต่างกันอย่างมากจากการดำเนินงานปกติ บริษัทม่วงจะมีการถือปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในสโมสรฟุตบอลดังกล่าวอย่างไร *
1 point
14. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เงื่อนไขที่ทำให้กิจการได้รับยกเว้นการนำเสนองบการเงินรวม *
1 point
15. กิจการ B เป็นองค์กรร่วมทุน (venture capital organization) กิจการ B ถือหุ้นร้อยละ 70 ของหุ้นสามัญที่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท C ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมบริษัท B ต้อง *
1 point
16. บริษัท A ถือหุ้นร้อยละ 60 ที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท B และถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัท C และบริษัท B ถือหุ้นร้อยละ 30 ในบริษัท C บริษัท A จะถือปฏิบัติอย่างไรกับเงินลงทุนในบริษัท C ในงบการเงินรวม *
1 point
17. วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท P ซื้อส่วนได้เสีย 100% ของบริษัท S เป็นเงิน 100,000 บาท ณ วันที่ซื้อ บริษัท S มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หนี้สินดังนี้ สินทรัพย์ที่ระบุได้ 250,000 บาท หนี้สิน 120,000 บาท และภาระผูกพัน 50,000 บาท ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท P ต้องบันทึกค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจในครั้งนี้เท่าใด *
1 point
18. วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท R ซื้อสินทรัพย์สุทธิที่มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 80 ของบริษัท T เป็นเงิน 280,000 บาท โดยมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเท่ากับ 56,000 บาท ณ วันที่ซื้อ บริษัท T มีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังนี้ สินทรัพย์ที่ระบุได้ 500,000 บาท หนี้สิน 150,000 บาท และภาระผูกพัน 100,000 บาท ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัท P ต้องบันทึกค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจในครั้งนี้เท่าใดหากบริษัท R ใช้วิธี Partial Goodwill ในการคำนวณค่าความนิยม *
1 point
19. กิจการ เอ ได้ซื้อหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 100% ของกิจการบีซึ่งมีสินทรัพย์เพียง 2 รายการ คือ ที่ดินรอสร้างอาคารในอนาคต และอาคารว่างเปล่า กิจการบีเปรียบเสมือนกับ “บริษัทว่าง” ที่ไม่มีพนักงาน ไม่มีการผลิต ไม่มีการบริหารจัดการ กิจการเอจะถือว่าธุรกรรมนี้เป็นการ *
1 point
20. บริษัทร่วมคือ *
1 point
21. อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญคือ *
1 point
22. กิจการร่วมค้าคือ *
1 point
23. กิจการที่ให้บริการที่พักและอาหารเช้า และบริการอื่น ๆ ได้แก่ ทำความสะอาด โทรทัศน์ดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยค่าเช่าห้องพักรายวันได้รวมบริการเหล่านี้แล้ว นอกจากนี้หากลูกค้าร้องขอกิจการจะพาลูกค้าท่องเที่ยวพื้นที่โดยรอบ โดยบริการทัวร์จะมีค่าบริการแยกต่างหาก กิจการควรบัญชีสำหรับอาคารหลังนี้เป็น *
1 point
24. กิจการต้องวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของตนหลังจากที่รับรู้ครั้งแรกอย่างไร *
1 point
25. บริษัทย่อยเป็นเจ้าของอาคารที่ให้กับบริษัทใหญ่เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน โดยบริษัทใหญ่ใช้อาคารดังกล่าวในการผลิตสินค้าเพื่อขาย การบัญชีที่เหมาะสมของอาคารดังกล่าวคือ *
1 point
26. ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 กิจการซื้ออาคารมูลค่า 95,000 บาท ซึ่งไม่รวมภาษีที่สามารถขอคืนได้ 5,000 บาท บริษัทต้องจ่ายชำระค่าซื้อทั้งจำนวนในวันที่ 31 ธันวาคม 25x1 บริษัทจ่ายค่าโอนกรรมสิทธิ 2,000 บาท ณ วันที่ 1 มกราคม 25x1 บริษัทตั้งใจซื้ออาคารมาเพื่อให้เช่าและหวังผลกำไรจากราคาที่เพิ่มขึ้น อัตราคิดลดที่เหมาะสมคือร้อยละ 10 ต่อปี ราคาทุนเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรายการนี้จะเท่ากับ *
1 point
27. วันที่ 1 มกราคม 25x1 กิจการซื้อที่ดินที่ยังไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมา 1 แปลง ณ วันที่ 1 มกราคม 25x4 กิจการเริ่มสร้างอาคารบนที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ วันที่ 1 มกราคม 25x5 คณะผู้บริหารของกิจการย้ายเข้าไปอยู่ในอาคาร และ 3 ปีต่อมา (วันที่ 1 มกราคม 25x8) คณะผู้บริหารของกิจการย้ายออกไปอยู่ในอาคารหลังใหม่อีกครั้งหนึ่ง กิจการได้ให้เช่าอาคารเก่าแก่บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกันภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน วันที่ 31 ธันวาคม 25x9 กิจการได้ขายอาคารให้กับผู้เช่า กิจการจะบัญชีสำหรับอสังหาริมทรัพย์รายการนี้อย่างไร *
1 point
28. กิจการจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อ *
1 point
29. กิจการจะทดสอบการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเมื่อ *
1 point
30. ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าความนิยม และทรัพย์สินอาคารและอุปกรณ์ *
1 point
31. เมื่อมีข้อบ่งชี้การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าความนิยม และที่ดินอาคารและอุปกรณ์ กิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยการเปรียบเทียบ *
1 point
32. มูลค่าจากการใช้ *
1 point
33. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (นอกเหนือจากค่าความนิยม) เป็น: *
1 point
34. เราจะสามารถ “ระบุ” สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระบุได้เมื่อ *
1 point
35. ในวันที่ 1 มกราคม 20X1 กิจการสำนักพิมพ์เอได้ซื้อหัวหนังสือนิตยสารของคู่แข่งเป็นเงิน 30,000 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 20X4 กิจการเริ่มตีพิมพ์นิตยสารชื่อดังกล่าว ซึ่งวันที่ 31 ธันวาคม 20x8 กิจการตัดสินใจขายชื่อหัวหนังสือนิตยสาร โดยคาดว่ามีความเป็นไปได้ในระดับสูงที่จะสามารถขายได้ภายใน 12 เดือน ต่อมากิจการสามารถขายหัวหนังสือดังกล่าวได้ในวันที่ 31 มีนาคม 20X9กิจการจะแสดงหัวหนังสือดังกล่าวเป็น *
1 point
36. ข้อใดอธิบายต้นทุนกู้ยืมได้ดีที่สุด *
1 point
37. กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยจำนวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่ต้องนำไปจ่ายชำระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ กิจการควรวัดมูลค่าของประมาณการหนี้สินสำหรับภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้นกับประชากรกลุ่มใหญ่อย่างไร *
1 point
38. กิจการต้องรับรู้ประมาณการหนี้สินด้วยจำนวนประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่ต้องนำไปจ่ายชำระภาระผูกพันในปัจจุบัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ กิจการควรวัดมูลค่าของประมาณการหนี้สินสำหรับภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวอย่างไร *
1 point
39. ผู้ผลิตรายหนึ่งรับประกันสินค้าที่ขายเป็นเวลา 1 ปี โดยผู้ผลิตรับรองที่จะซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสินค้าที่บกพร่องจากการผลิต ทั้งนี้ กิจการขายสินค้าเป็นเงิน 10 ล้านบาทตลอด 20X1 โดยคาดว่ากิจการจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายใน 20X1 ณ ปีที่ขายประมาณ 50% และ ในปีถัดมาอีก 50% จากการประเมิน คาดว่า 95% ของสินค้าที่ขายจะมีสภาพสมบูรณ์ที่กิจการไม่เสียรายจ่ายประกันคุณภาพ; ร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์ที่ขายต้องซ่อมแซมเล็กน้อย ต้นทุนร้อยละ 10 ของราคาขาย; และร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์ที่ขายต้องมีการซ่อมแซมที่สำคัญโดยเสียค่าใช้จ่ายร้อยละ 90 ของราคาขาย ตัวคูณมูลค่าปัจจุบันที่เหมาะสมสำหรับกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายวันที่ 30 มิถุนายน 20X2 เท่ากับ 0.95238 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 20X1 กิจการจะรับรู้ประมาณการหนี้สินค่าประกันคุณภาพเท่ากับ *
1 point
40. กิจการที่เป็นจำเลยในคดีละเมิดสิทธิบัตร ทนายความของกิจการเชื่อว่ามีโอกาสประมาณร้อยละ 30 ที่ศาลจะยกฟ้องคดีที่ทำให้กิจการไม่เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามหากศาลตัดสินในมุมที่เป็นประโยชน์กับโจทย์ มีโอกาสประมาณร้อยละ 20 ที่กิจการจะต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นเงิน 200,000 บาท และมีโอกาสร้อยละ 80 กิจการที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นเงิน 100,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ใกล้เคียงกับคดีความที่คล้ายคลึงกันที่ผ่านมา กิจการคาดว่าศาลจะพิพากษาในช่วงปลายเดือนธันวาคม 20X2 กิจการปรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 7 ในการประมาณการกระแสเงินสด อัตราคิดลดที่เหมาะสมคือร้อยละ 10 ต่อปี วันที่ 31 ธันวาคม 20X1 กิจการรับรู้ประมาณการหนี้สินคดีเท่ากับ *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service