ဘ၀သစ္အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား အစီရင္ခံပုံစံ
အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား လစဥ္ျဖည့္ေပးပါရန္။ အင္တာနက္မရွိသူမ်ားအတြက္လည္း ရွိသူမ်ားက ျဖည့္ေပးပါရန္။ လစဥ္ဆုေတာင္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ႏွင့္ လစဥ္ဘုရားသခင္ျပဳေသာအမႈမ်ားအတြက္ ခြန္အားယူႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အမည္။ *
Your answer
အမႈေတာ္ေဆာင္ ေနရာ၊ ရာထူး *
Your answer
ေန႔စြဲ *
MM
/
DD
/
YYYY
၁။ ဒီတစ္လဘာလုုပ္ခဲ့လဲ၊ ဘယ္မွာ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့လဲ။? *
ဥပမာ ဒလတြင္ ကေလးမ်ားကုုိ က်မ္းပုုိဒ္သင္ေပးသည္။ ယုုံၾကည္ခါစသူမ်ားျဖင္တဲ့ ဘယ္သူဘယ္သူကုုိ က်မ္းစာသင္ေပးတယ္။
Your answer
၂။ လုုပ္ေဆာင္မႈအေပၚေက်နပ္မႈရွိလား။ ဘယ္ စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးၾကံဳရလဲ? *
Your answer
၃။ ဆုုေက်းဇူးကုုိ လက္ေတြ႔အသုုံးခ်ေနတယ္လုုိ႔ခံစားရလား။ မဟုုတ္ရင္ ကုုိယ့္ဆုုေက်းဇူးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနလာ။ သင့္ဆုုေက်းဇူးက ဘာျဖစ္မယ္လုုိ႔ယုုံၾကည္လဲ။ *
Your answer
၄။ အျခားသက္ေသခံစာရမ်ားရွိလား။ ရွိတယ္ဆုုိေရးခ်ေပးပါ။
Your answer
၅။ ဘာအတြက္ ဆုေတာင္းေပးရမလဲ။
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.