โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) และระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) และระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave) เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ จึงขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) และและระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 อายุราชการ *
1.4 ระดับการศึกษา *
1.5 สถานภาพการรับราชการ *
1.6 สำนัก / กอง / กลุ่ม *
1.7 ท่านเคยเข้าใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ท่านสามารถตอบข้อ 2 และ 3 ทั้งสองข้อได้ *
Required
2. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการใช้และการให้บริการบริการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) และระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
คำชี้แจง : โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้บริการและการให้บริการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) และระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave) โดยคลิกเลือกระดับความ พึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง
2.1 ความพึงพอใจการใช้บริการระบบ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ระบบมีความรวดเร็วในการแสดงผล มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลทำให้สะดวกต่อการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
ข้อมูลมีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
ข้อมูลสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อตัวท่านเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบมีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
2.2 ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ
สามารถให้ข้อแนะนำ และช่วยแก้ปัญหาของผู้ใช้บริการ
มีความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน การให้บริการเช่น ทางโทรศัพท์, อีเมล์ หรือ ระบบ Line เป็นต้น
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึง
3. ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น
คำชี้แจง : โปรดให้ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) และระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms