Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem
Email address *
Imię i nazwisko: *
Regulamin świadczenia usług w Interactive English School
§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin Interactive English School, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa Słuchacza w kursach językowych, organizowanych przez Interactive English School, zwanej dalej Szkołą.
2. Niniejszy regulamin określa organizacyjne warunki działania Szkoły i stanowi element oferty. Znajomość określonych tu zasad oraz ich akceptacji stanowi warunek wpisu na listę Słuchaczy Szkoły. Podpisanie umowy ze Szkołą oznacza akceptację jej Regulaminu. Jeśli umowa została zawarta w innej niż pisemna formie (ustna, sms, mail) przesłanie akceptacji regulaminu przez słuchacza odbywa się drogą poczty elektronicznej.

§2 Udział w zajęciach

1. Szkoła jest placówką, która organizuje i prowadzi Kursy w zakresie nauki języka angielskiego objęte ofertą Szkoły na dany rok kalendarzowy.
2. Szkoła prowadzi Kursy trwające przez okres roku szkolnego oraz w innych terminach, co dotyczy: grup egzaminacyjnych, okresu letniego i innych szczególnych przypadków. Zajęcia nie odbywają się w czasie ferii szkolnych, przerw świątecznych oraz dni ustawowo wolnych.
3. Szkoła i Słuchacz (Rodzic/Opiekun Słuchacza) zawierają Umowę w formie pisemnej, lub innej (ustnej, sms, mail) zgodnie z którą Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć językowych we wskazanym w Umowie okresie z najwyższą starannością i na właściwym poziomie zaawansowania. Rodzic/Opiekun Słuchacza niepełnoletniego ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie Umowy przez Słuchacza.
4. Szkoła przeprowadzi Kurs w liczbie godzin określonej w Umowie oraz w terminie najpóźniej do dnia wskazanego w Umowie. Dokładny termin rozpoczęcia zajęć jest przekazywany Uczniowi telefonicznie lub elektroniczną pocztą mailową co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć, a jeśli to nie jest możliwe - niezwłocznie. Termin wykonania może ulec skróceniu po wcześniejszym odbyciu wszystkich godzin Kursu.
5. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia nieodpłatnych testów diagnostycznych lub lekcji ewaluacyjnej ustalających poziom zaawansowania Słuchacza.

§3 Opłaty

1. Opłata za Kurs jest obliczana w równych ratach miesięcznych wg stawek podanych na stronie www.interactive-english-school-torun.pl w zakładce "Kursy".
2. Opłata za Kurs zawiera ceny wszystkich, oprócz podręczników, pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w Kursie.
3. Od opłaty za Kurs przysługują zniżki: 10% za drugie i kolejne dziecko z rodziny, 7% za kontynuację nauki. Rabaty nie sumują się, jeśli przesłanek do rabatu jest więcej słuchacz otrzymuje korzystniejszy dla niego. 
4. W przypadku rezygnacji z Kursu przed zakończeniem umowy Słuchacz traci zniżkę, która została mu udzielona od ceny Kursu. Zniżka podlega odliczeniu od ostatniej przed rozwiązaniem umowy raty Kursu.
5. Opłatę za Kurs Słuchacz (Rodzic/Opiekun) uiszcza z góry, do dnia 5-go każdego miesiąca, w wysokości i terminach wskazanych w umowie (pisemnej, ustnej, bądź innej, np. mail, sms)
6. Słuchacz (Rodzic/Opiekun) uiszcza opłatę o której mowa w punkcie 1 gotówką w siedzibie Szkoły lub przelewem na wskazany przez Szkołę rachunek bankowy (decyduje data wpływu pieniędzy na konto).
7. Przed rozpoczęciem Kursu, Szkoła pobiera opłatę za rezerwację miejsca (zadatek) w wysokości 100 zł od każdego Słuchacza. Kwota ta jest następnie odliczana od ceny Kursu.
8. W przypadku rezygnacji z Kursu przez Słuchacza (Rodzica/Opiekuna) mniej niż 10 dni przed rozpoczęciem zajęć lub w trakcie trwania umowy (Kursu) opłata nie jest zwracana.
9. Za każdy tydzień zwłoki z opłatą raty miesięcznej za Kurs naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 5 zł. Opłata zostanie doliczona do kwoty raty w miesiącu następującym po miesiącu w którym wystąpiła zaległość.
10. W przypadku nieterminowych opłat Szkoła ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.

§4 Zasady kursu i odwołania

1. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Słuchacz (Rodzic/Opiekun) dopuści się rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu lub jeżeli pomimo upomnienia Słuchacza (Rodzica/Opiekuna) naruszenia powtórzyły się.
2. Szkoła ma prawo rozwiązać Umowę ze Słuchaczem w trybie natychmiastowym bez zwrotu opłaty za Kurs, w przypadku nieusprawiedliwienia nieobecności Słuchacza zgodnie z pkt. 3 niniejszego Regulaminu, przez 2 następujące po sobie lekcje.
3. Słuchacz ma prawo odwołać bądź przełożyć termin lekcji w przypadku planowanej nieobecności: 2 razy w semestrze przy częstotliwości zajęć 1 raz w tygodniu, oraz 3 razy w semestrze przy częstotliwości zajęć więcej niż 2 razy w tygodniu, pod warunkiem telefonicznego poinformowania Szkoły o zaistniałej sytuacji, w dzień poprzedzający dzień zajęć do godz. 20.00.
4. W przypadku zajęć dla 2-3 osób zgodę na przełożenie zajęć, o których mowa w punkcie 3 niniejszego Regulaminu, musi wyrazić każdy z uczestników Kursu, w przeciwnym wypadku zajęcia uważa się za zrealizowane.
5. W przypadku nieobecności wymienionej w punkcie 3 niniejszego Regulaminu, Słuchacz (Rodzic/Opiekun) ma prawo zgłosić chęć odbycia zaległej lekcji, przy czym dwukrotne odrzucenie zaproponowanego przez Szkołę terminu odrobienia w/w zajęć oznacza, iż zostały one zrealizowane.
6. Przez nieobecność nieusprawiedliwioną rozumie się nieobecność odwołaną niezgodnie z pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej Słuchacza planowane zajęcia uznaje się za odbyte, a Słuchacz ponosi za nie opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem Szkoły.
8. Zajęcia odwołane z winy Szkoły mogą stanowić maksymalnie 20% zajęć planowanych w Kursie, i zostaną przeprowadzone w innym, zaproponowanym przez Szkołę terminie, jednak nie dłużej, niż do dnia zakończenia Kursu (umowy).
9. W przypadku dwukrotnego odrzucenia zaproponowanego przez Szkołę terminu na odrobienie zajęć wymienionych w punkcie 8
niniejszego Regulaminu, zajęcia uznaje się za zrealizowane.
10. W szczególnych przypadkach losowych, udokumentowanych przez Słuchacza i zgłoszonych Szkole istnieje możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy i ustalenia warunków zwrotu opłaty za niewykorzystane w Kursie lekcje.
11. W przypadku nieprzestrzegania przez Słuchacza terminów płatności podanych w Regulaminie, Słuchacz traci możliwość uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległych wpłat.

§5 Prawa i obowiązki słuchacza

1. Słuchacz ma prawo do uczestnictwa w Kursie na odpowiednim poziomie zaawansowania.
2. Słuchacz (Rodzic/Opiekun) ma prawo do uzyskania od Lektora informacji o postępach w nauce w dowolnym momencie trwania Kursu.
3. Słuchacz (Rodzic/Opiekun) ma prawo zgłaszania Lektorowi uwag i spostrzeżeń odnośnie organizacji pracy Lektora i Szkoły.
4. Słuchacz przyjmuje na siebie pełną i niczym nieograniczoną odpowiedzialność za ewentualne szkody, a także następstwa szkód wyrządzonych osobom trzecim lub Szkole na terenie Szkoły. W przypadku Słuchacza niepełnoletniego, odpowiedzialność powyższą przyjmuje na siebie Rodzic/Opiekun.
5. Słuchaczowi zakazuje się używania telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego mogącego zakłócać przebieg zajęć w trakcie trwania zajęć, oprócz zajęć, na których wykorzystywane są w/w urządzenia do celów edukacyjnych.
6. Słuchacz obowiązany jest do punktualnego stawiania się na zajęcia oraz systematycznego przygotowywania się do lekcji.
7. Spóźnienia na zajęcia nie powodują wydłużenia czasu trwania zajęć.
8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Słuchacza w drodze do i ze Szkoły, jak również w przypadku, gdy niepełnoletni Słuchacz nie dotarł na zajęcia bez wiedzy Rodzica/Opiekuna.
9. Lektor ma prawo do wydalenia Słuchacza z zajęć w przypadku stwierdzenia, że Słuchacz jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub jeśli zachowanie Słuchacza nie pozwala na przeprowadzenie zajęć.
10. Na terenie Szkoły obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, oraz zażywania środków odurzających.

§6 Postanowienia końcowe

1. Zmiany w Regulaminie obowiązują od momentu akceptacji niniejszego Regulaminu przez Słuchacza (Rodzica/Opiekuna).
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy