แบบสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงาน
เพศ
อายุ
การศึกษา
ลักษณะการขอรับบริการ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ "การให้บริการของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร" ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน/ ไม่รับสินบน
การอธิบายหรือคำแนะนำวิธีการใช้บริการมีรายละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย
ความสะดวกในการได้รับบริการข้อมูล / ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ
ระยะเวลาในการขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่
ความครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือของการให้บริการ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ทันสมัยและทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้น
ช่องทางในการให้บริการทางINTERNET
ช่องทางในการให้บริการทางเจ้าหน้าที่โดยตรง
ช่องทางในการให้บริการทางการทำหนังสือ
ช่องทางในการให้บริการของกองทุนฯทางโทรศัพท์
ท่านได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น
1. คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่านให้คะแนนของ "กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ" กี่คะแนน
Your answer
2. "จุดเด่น" ของการบริการที่ประทับใจ คืออะไร
Your answer
3. "จุดที่ควรปรับปรุง" คืออะไร
Your answer
4. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ คืออะไร
Your answer
ตอนที่ 4 ความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ
เพื่อให้ความสำคัญกับความมีคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานนี้
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่มีความเป็นธรรม – ไม่เลือกปฏิบัติ (ให้บริการตามลำดับ ก่อน-หลัง) ไม่ให้บริการเป็นพิเศษกับคนคุ้นเคย
เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน
เจ้าหน้าที่มีความประพฤติเหมาะสม น่านับถือ
ประชาชนได้รับคำชี้แจงหรือการแก้ไขปัญหา กรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา (ไม่มีการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม)
มีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการ
มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการให้ผู้รับบริการทราบ
หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก
มีการปรับปรุงการทำงาน กรณีที่ได้รับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
มีช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่างสารของหน่วยงานได้อย่างสะดวก
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการ (ไม่นำเวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว)
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
มีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการให้บริการ
ผลการบริการโดยรวม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms