แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
1. เพศ *
Required
2. อายุ *
Required
3. ระดับการศึกษาสูงสุด *
Required
4. สถานภาพของผู้มารับบริการ *
Required
5. เรื่องที่ขอรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
6. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ความเหมาะสมในการแต่งกาน บุคลิก ลักษณะของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ความรู็ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้
การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถปฏิบัติแทนกันได้ สะดวกในการมารับบริการ
7. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
2.ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน
3.ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
8. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
9. ท่านคิดว่า อบต.พระงาม ควรปรับปรุงการให้บริการในด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy