Zajęcia NURKOWANIE z "Rekinem" - zgłoszenie 2019
Zajęcia NURKOWANIE z "Rekinem" realizowane są w czasie ferii zimowych (w dniach 11-13 lutego 2019r.) i przeznaczone są dla dzieci w wieku od 11 lat (max do 16 lat). Zajęcia będą prowadzone w 3 stałych grupach max 6-cio osobowych każda. Poza zgłoszeniem należy również przed pierwszymi zajęciami dostarczyć oświadczenie/zgodę rodzica - do pobrania na stronie www.mosir.rybnik.pl (w odpowiedniej Aktualności). Osoby, które zakwalifikują się do zajęć zostaną powiadomione telefonicznie w terminie do 8 lutego. Zapisy realizowane są do wyczerpania wolnych miejsc.
Email address *
Imię i Nazwisko Rodzica / Opiekuna Prawnego *
Your answer
Kontakt Telefoniczny *
Your answer
Imię i Nazwisko Uczestnika *
Your answer
Wiek Uczestnika (rocznikowo) *
Your answer
Wybór grupy *
Required
Wyrażam zgodę jako Rodzic / Opiekun Prawny na przetwarzanie swoich oraz zgłaszanego uczestnika (będącego pod moją opieką) danych osobowych oraz na ewentualne wykorzystanie wizerunku dla potrzeb sprawozdawczych z imprezy. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji imprezy sportowej, ogłoszenia wyników. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. Dane w postaci: imię i nazwisko oraz ewentualnie wizerunek (bez podania imienia i nazwiska) będą udostępniane na stronie www.mosir.rybnik.pl oraz Instagramie, YouTubie i Facebook’u MOSiR. Każdy uczestnik (lub Rodzic/Opiekun Prawny) ma prawo dostępu do treści swoich (lub dziecka) danych oraz ich poprawiania. *
Required
Oświadczam, że nie stwierdziłam/nie stwierdziłem, aby występowały u pozostającego pod moją opieką niepełnoletniego, przeciwwskazania do uprawiania płetwonurkowania.Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania osoby prowadzącej nurkowanie w przypadku stwierdzenia,iż ze względu na stan zdrowia mojego podopiecznego, jego samopoczucie lub występowanie jakiegokolwiek z wymienionych wyżej czynników, zachodzą wątpliwości co do możliwości jego dalszego uczestniczenia w zorganizowanych nurkowaniach. *
Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora Ferie z Rekinem (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, 2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,6) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 7) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji Ferii z Rekinem 8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o Feriach z Rekinem. *
Akceptuję „Warunki korzystania z usług” Google Inc., z siedzibą: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, które przystąpiło do programu Safe Harbor. Treść: http://www.google.com/intl/pl/policies/terms/ *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service