Open Call καλλιτεχνών για το ArtWalk 4 - Open Call for artists for ArtWalk 4
Ανοιχτό Κάλεσμα Καλλιτεχνών για το 4ο Διεθνές Street Art Festival Patras | ArtWalk 4
Από την 25η Ιανουαρίου 2019 έως την 25η Φεβρουαρίου 2019 (23:59).
Τα αποτελέσματα του Open Call θα ανακοινωθούν επίσημα μέχρι τις 15 Μαρτίου 2019.

Open Call for Artists for the 4th International Street Art Festival Patras | ArtWalk 4
From 25th of January 2019 to 25th of February 2019 (23:59).
The results of the Open Call will be officially announced by 25th of March 2019.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – INFORMATION
GR
Η Art in Progress προσκαλεί street artists να συμμετέχουν στο Mural Art project του 4ου Διεθνούς Street Art Festival Patras | ArtWalk 4, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα τον Μάιο και Ιούνιο του 2019, ώστε να δημιουργήσουν μεγάλου μεγέθους τοιχογραφίες σε στοχευμένες τοποθεσίες της πόλης.
Στόχος του Mural Art project είναι η εικαστική παρέμβαση στον αστικό ιστό της Πάτρας, δίνοντας «χαρακτήρα» και «χρώμα» στην πόλη και δημιουργώντας τα θεμέλια για μία οργανωμένη παρουσία murals και street artists στην Ελλάδα.

EN
Art in Progress invites street artists to participate in the Mural Art project of the 4th International Street Art Festival Patras | ArtWalk 4, that will be held in Patras in May and June 2019, to create large wall murals in targeted locations throughout the city.
The objective of the Mural Art project is the intervention in the urban fabric of Patras, by giving “color” to a city with absent graffiti tradition and making Patras the largest and most organized presence of murals and street artists in Greece.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ELIGIBILITY
GR
Το κάλεσμα της Art in Progress απευθύνεται σε street artists από ολόκληρο των κόσμο και ηλικίας άνω των 18 ετών. Οι καλλιτέχνες οφείλουν να διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία στην δημιουργία μεγάλου μεγέθους τοιχογραφιών και στην χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων.
Μπορείτε να συμμετάσχετε μόνο με μια αίτηση. Σε διαφορετική περίπτωση καμία από τις αιτήσεις σας δεν θα γίνονται αποδεκτές.

EN
Art in Progress’s open call is addressed to street artists from around the world and over 18 years of age. Artists must have previous experience in creating large scale murals and in the use of lift machines.
You can participate with only one application, otherwise none of your applications will be accepted.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ – REMINDER
GR
Τα murals θα πραγματοποιηθούν σε σημαντικά κτήρια και σημεία της πόλης. Η θεματολογία των murals που θα δημιουργηθούν στους τοίχους οφείλει να συνάδει με το ιστορικό πλαίσιο ή τον χαρακτήρα και την τοποθεσία των κτηρίων.
Προϋπόθεση είναι ότι τα προσχέδια των καλλιτεχνών θα πρέπει να εγκριθούν και από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

EN
The murals will be created in important and distinct buildings of the city. The theme of the murals should be in harmony with the historical background, character and location of the buildings.
The prerequisite is that artists' drafts should also be approved by the owners of the walls.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΙΧΟΙ – WALLS
GR
Ακολουθούν παρακάτω οι διαστάσεις (ύψος x πλάτος) και οι θεματολογικές προδιαγραφές των προσφερόμενων τοίχων:

΄Ενα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της Art in Progress είναι ο κοινωνικός της χαρακτήρας, γι' αυτό το λόγο θα επιθυμούσαμε να δώσουμε προτεραιότητα στον τοίχο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, Τοίχος 1. Ο συγκεκριμένος τοίχος ανήκει στο μαιευτικό τμήμα του ΠΓΝΠ, οπότε προτείνεται στους καλλιτέχνες που επιθυμούν να υποβάλουν προσχέδια για αυτό τον τοίχο, η θεματολογία της γέννησης ή κάποιο θέμα το οποίο κρίνουν οι ίδιοι ότι συνάδει με το χώρο.

Οι υπόλοιποι τρεις τοίχοι βρίσκονται στον αστικό ιστό της πόλης της Πάτρας.

Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για τους προσφερόμενους τοίχους, δημιουργώντας από 1 έως 3 προσχέδια.

EN
Below you can find the dimensions (height x width) and the thematic specifications of the offered walls:

One of the most important features of Art in Progress is its social character, which is why we would like to give priority to the wall of the General Hospital of Patras, Wall 1.This wall is belongs to the obstetric section of the General Hospital of Patras, so it is suggested to artists wishing to submit drafts for this wall, the subject matter of the birth, or a topic they perceive themselves to be consistent with the site.

The other three walls are located in the urban fabric of the city of Patras.

The participants will have the opportunity to submit an application for the the walls by submitting 1 to 3 drafts.

Τοίχος 1, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Διαστάσεις 17 m. x 14 m. - Wall 1, General Hospital of Patras, Dimensions 17 m. x 14 m.
Τοίχος 2, Διαστάσεις: 14,5 m. x 13 m. - Wall 2, Dimensions: 14,5 m. x 13 m.
Τοίχος 3, Διαστάσεις: 16,5 m. x 10,5 m. - Wall 3, Dimensions: 16,5 m. x 10,5 m.
Τοίχος 4, Διαστάσεις: 16,5 m. x 9,5 m. - Wall 3, Dimensions: 16,5 m. x 9,5 m.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ - ARTIST'S OBLIGATIONS
GR
Οι συμμετέχοντες σε περίπτωση που επιλεγούν θα πρέπει να γνωρίζουν και να συμφωνούν με τα παρακάτω:
1. Να έχουν αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία στην δημιουργία μεγάλου μεγέθους τοιχογραφιών. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει βασισμένη στην πρότερη εμπειρία τους και την καλλιτεχνική ποιότητα των προσχεδίων τους.
2. Επειδή η έγκριση των προσχεδίων χρίζουν και την σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών των προσφερόμενων κτηρίων, οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες οφείλουν να είναι διαθέσιμοι για υποβολή νέων προσχεδίων σε περίπτωση μη έγκρισης των αρχικών σχεδίων που υπέβαλλαν στην αίτηση τους. Η διοργάνωση από την πλευρά της θα υποστηρίξει την ελεύθερη έκφραση των καλλιτεχνών.
3. Για λόγους τυπικούς αλλά και αναγκαίους, όπως για την αδειοδότηση των τοίχων αλλά και στην υπογραφή συμφωνητικού εθελοντικής εργασίας, οι καλλιτέχνες οφείλουν να υποβάλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. H Art in Progress δεσμεύεται από την πλευρά της, ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται στην αίτηση καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, ΔΕΝ θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς και ΔΕΝ θα δοθούν σε καμία περίπτωση σε τρίτους.
4. Να υπογράψουν το συμφωνητικό της εθελοντικής τους εργασίας με την Art in Progress.
5. Να έχουν εξασφαλισμένη ασφάλεια υγείας και να παρέχουν τα στοιχεία του ασφαλιστικού τους φορέα.
6. Να συμφωνούν με τη συμμετοχή σε συνεντεύξεις σε ΜΜΕ, την παραγωγή βίντεο και φωτογραφικού υλικού.
7. Να συμφωνούν με τη τοποθέτηση του λογότυπου της Art in Progress και QR code στον τοίχο του έργου τους.

EN
In case a participant is selected, should be aware and agree to the following:
1. The participants should have previous proven experience in the creation of large scale murals. The selection of the participants will be prioritized based on their experience and the artistic quality of their drafts.
2. Since the approval of the drafts, requires the agreement of the owners of the buildings offered, the selected artists should be available to submit new drafts in case the original drafts submitted are not approved. The festival will support the free expression of the artists.
3. For formal and necessary purposes, such as legal permissions and the signing of a voluntary work contract, artists should submit their personal details. Art in Progress commits to the fact that the personal information submitted in the application as well as any other document will NOT be used for other purposes and will NOT be given to third parties.
4. To sign a contract of voluntary work with Art in Progress.
5. To have a secured health insurance and provide the information of their insurance institution.
6. To agree with the participation to interviews in the mass media, the production of video and photographic material.
7. To agree with the placement of the Art in Progress' s logo and QR code on the wall that the mural will be created.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ - AMENITIES FOR ARTISTS
GR
Η διοργάνωση από την πλευρά της προσφέρει τις παρακάτω παροχές προς τους επιλεγμένους καλλιτέχνες:
1.Υπηρεσίες: Νόμιμη άδεια για την δημιουργία της τοιχογραφίας.
2. Εξοπλισμός: Ανυψωτικό Μηχάνημα ή σκαλωσιά.
3. Υλικά: Παρέχεται 1 σπρέι ανά 2 τ.μ. (επιλογή από το χρωματολόγιο που θα τους σταλεί) ή/ και βασικά ακρυλικά χρώματα (κόκκινο, κίτρινο, μπλε, άσπρο, μαύρο, καφέ), πινέλα, ρολό και κοντάρι βαψίματος.
4. Όλοι οι τοίχοι θα είναι ασταρωμένοι και, μετά την ολοκλήρωση της τοιχογραφίας, θα περαστεί ειδικό antigraffiti βερνίκι.
5. Μετακίνηση: Παρέχεται δωρεάν μετακίνηση, εντός Ελλάδας, από και προς την Πάτρα μέσω ΚΤΕΛ για 1 άτομο.
6. Διαμονή: Παρέχεται δωρεάν διαμονή στην Πάτρα σε ξενοδοχείο ή δωμάτιο για 1 άτομο καθόλη τη διάρκεια δημιουργίας της τοιχογραφίας.
7. Διατροφή: Παρέχεται καθημερινά δωρεάν πρωινό, ένα γεύμα, καφές ή ποτό.

EN
The festival offers the following amenities for the artists:
1. Services: Legal permission for the mural's creation.
2. Equipment: Lift machine or scaffolding.
3. Materials: We provide 1 spray per 2 m² (selection from the color chart to be sent) or/ and basic acrylic colors (red, yellow, blue, white, black, brown), brushes, roller and painting poles.
4. All walls will be primed before the artistic intervention and, after the completion of the mural, a special antigraffiti varnish will be applied.
5. Transportation: We provide free transportation, within Greece, to and from Patras with intercity buses (KTEL) for 1 individual.
6. Accommodation: We provide free accommodation in Patras in a hotel or a rental room for 1 individual for all the duration of the creation.
7. Nutrition: We provide daily, breakfast, lunch, coffee or drink.

Όνομα - First Name *
Επώνυμο - Last Name *
Τηλέφωνο - Phone Number *
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο - E-mail *
Έτος Γέννησης - Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Σύντομο Βιογραφικό (μέχρι 400 λέξεις) - Brief Resume (up to 400 words) *
Εμπειρία – Experience *
GR Αναφέρετε εκτενώς την προηγούμενη εμπειρία που έχετε στην δημιουργία μεγάλου μεγέθους mural ανάλογων προδιαγραφών με τους προσφερόμενους τοίχους. Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε και link με τα αποδεικτικά της εμπειρίας που αναφέρετε (εικόνες murals που έχετε δημιουργήσει). Σε περίπτωση μη υποβολής των αποδεικτικών της εμπειρίας, η αίτηση σας δεν θα γίνεται δεκτή. EN Give us a detailed description of your previous experience in creating large scale murals. Please include links of your work (pictures of the murals you created). If you don't submit evidence of experience, your application will not be accepted.
Ασφαλιστικός Φορέας - Insurance Institution *
GR Αναφέρετε τον ασφαλιστικό σας φορέα και την ημερομηνία λήξης της ασφάλειάς σας. EN Tell us your insurance institution and the expiration date of your insurance.
Κατάθεση Προσχεδίων - Submission of Drafts

GR
Γενικές Πληροφορίες
Αναφέρετε σε ποιον τοίχο απευθύνεται το κάθε προσχέδιο.
Μπορείτε να επιλέξετε όσους τοίχους επιθυμείτε και να υποβάλετε από 1 έως 3 προσχέδια για κάθε τοίχο.
Συμπληρώστε μια σύντομη περιγραφή ή τίτλο για κάθε ένα από τα προσχέδια που υποβάλετε.
Κάθε προσχέδιο που υποβάλετε θα πρέπει να συνοδεύεται από την αποστολή του αντίστοιχου αρχείου εικόνας, διαφορετικά η αίτηση σας δεν θα γίνεται δεκτή.
Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλετε από 1 έως 3 προσχέδια για κάθε τοίχο.
Προδιαγραφές Υποβολής Αρχείων:
- Μπορείτε να αποστείλετε μόνο εικόνες.
- Ο αριθμός των εικόνων που θα αποστείλετε δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 3 για κάθε τοίχο.
- Μέγιστο Μέγεθος 1ΜΒ ανά εικόνα.
- Για να αποστείλετε αρχεία θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι σε λογαριασμό Google (gmail).

EN
General Information
Indicate to which wall each draft is addressed.
You can select as many walls as you want and submit 1 to 3 drafts for each wall.
Fill a brief description or a title for each of the drafts you submit.
Each draft you submit must be accompanied by the submission of an image file, otherwise your application will not be accepted.
We remind you that you can submit 1 to 3 drafts for each wall.
Specifications for the submission of files:
- You can only submit image files.
- You can send up to 3 images for each wall.
- Maximum size 1MB per image.
- In order to upload files you must be signed in to a Google account (gmail).

Περιγραφή Προσχεδίων - Description of Drafts *
GR Αριθμείστε τα προσχέδια που υποβάλετε και στη συνέχεια δώστε μια σύντομη περιγραφή ή τίτλο του κάθε προσχεδίου. EN List the drafts you submit and then give a short description or a title of each draft.
Κατάθεση Προσχεδίων - Submission of Drafts *
GR Υποβάλετε τα προσχέδια των τοιχογραφιών που περιγράψατε παραπάνω. EN Submit the drafts of the murals described above.
Required
Παροχές Διοργάνωσης – Amenities *
Επιθυμώ η διοργάνωση να μου καλύψει - I want the festival to provide me:
Ημερομηνίες εκτέλεσης του έργου - Dates of mural's execution
GR Τα χρονικά διαστήματα που είναι διαθέσιμα για την πραγματοποίηση του έργου σας είναι ο Μάιος και ο Ιούνιος 2019 για τον Τοίχο 1 του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου έως την 15η Ιουλίου για τον Τοίχο 2, Τοίχο 3 και Τοίχο 4. Η τελική απόφαση για την οριστική ημερομηνία εκτέλεσης του έργου σας, θα παρθεί κατόπιν συμφωνίας με την διοργάνωση. EN The timeframes available for the murals' execution are May and June 2019 for Wall 1 of the General Hospital of Patras and the period from July 1st to July 15th for Wall 2, Wall 3 and Wall 4. The decision of the final date for the execution of your mural will be taken in agreement with Art in Progress.
Επικοινωνία – Contact
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του site μας www.artinprogress.eu, μέσω e-mail στο patrartinprogress@gmail.com και μέσω τηλεφώνου στο 6948098744.
You can contact us via our site www.artinprogress.eu, via e-mail at patrartinprogress@gmail.com and by telephone at 6948098744.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service