Floating Castle Festival 2017, volunteer application
Pozdravljeni prostovoljci in prostovoljke / Hello volunteers! (English bellow)

Dobrodošli na festivalu, ki ga brez vas ne bi bilo. Veseli smo, da ste se odločili, da boste sooblikovali festival in postali eden od prostovoljcev.

Festival se bo dogajal v okolici gradu Snežnik, v bližini vasi Kozarišče v občini Loška dolina. Preverite na google map!

Vaše delo v pred-festivalskem času bo raznoliko (kuhinja, logistika…) in v duhu priprav, v času festivala pa se porazdelimo glede na različna področja – nekaj rok bo potrebnih pri odrih oziroma prizoriščih, nekateri boste usmerjali obiskovalce ali nastopajoče na Info-točki, drugi se bodo pridružili redarjem, za nahraniti toliko lačnih ust bodo naši kuharji potrebovali nekaj pomoči v kuhinji…

Kakšne obveznosti imam?
Delovna obveznost posameznega prostovoljca je 6-8 ur na dan. Število variira od področja prostovoljskega dela do potreb - na splošno velja, da je dela dovolj, in da se delo najde; vedno lahko kaj uredimo ali komu priskočimo na pomoč.
Prostovoljcev smo razdelili na manjše skupine, ki se razlikujejo po specifikah dela. Vsaka skupina naj bi imela eno osebo - mentorja_ico, ki bo odgovorna in tudi odločala o vašem urniku in delu. Po opravljenih urah dela boste od svojega mentorja dobili kupončke za hrano za naslednji dan in podpis na prostovoljski dnevnik.
Spodaj so navedene te skupine.

- Kuhinja: potrebujemo prostovoljce z osnovnim kuhinjskim znanjem in veseljem do seklanja, rezanja in mešanja, ki izpolnjujejo osnovne higienske standarde;

- Prodaja (pijače, majice): zaželjene so izkušnje, spretnost, hitrost, prijaznost in pripravljenost na izzive;

- Informacije (info točka za obiskovalce in nastopajoče): prav pride osnovno znanje excel-a, prijaznost, iznajdljivost, natančnost, znanje slovenščine in angleščine;

- Blagajna (v času festival): prostovoljci naj bodo natančni, odgovorni, prijazni, iznajdljivi;

- Fizična in tehnična dela: prostovoljcem naj ne bo tuja gradnja osnovnih konstrukcij in/ali električarska dela, delo z orodjem naj jim bo domače;

- Pospravljanje in čiščenje: prostovoljci naj bodo ekološko ozaveščeni, pridni, delavni in potrpežljivi;

- Lahko delam vse: potrebujemo tudi prostovoljce vseh naštetih profilov z ekstremno sposobnostjo za iznajdljivost in prilagodljivost – prostovoljci bodo vskočili tja, kjer jih bodo potrebovali;

- Vozniki (naloge: nujna nabava v trgovini, prevoz ljudi ...): oseba naj ima izpit za avto, po možnosti lasten avto, naj bo fleksibilna, odgovorna – povrnemo stroške goriva;

- Parkirišče: prostovoljec naj bo dosleden in vzdržljiv, naj ima potrpljenje;

- Koordinacija ekipe prostovoljcev: referenčna oseba za določeno delo, skrbi za pregled nad dogajanjem na terenu, daje navodila prostovoljcem, itd);

-Pomoč pri pripravi odra za nastopajoče: Pomoč nastopajočim pred, med in po nastopu. Pomoč tehniku, ozvočevalcu, če je potrebno. Predstavitev nastopajočih tehnikom.;

-Vrtec: oseba, ki ima veselje do dela z otroki in nekaj izkušenj, naj bo natančna, odgovorna in pozna kakšno igro. Potrebno je potrdilo o nekaznovanosti.

Več informacij sledi kmalu :)

---

Welcome to the festival that wouldn’t happen without you. We are pleased that you have decided to help shaping the festival and to become one of the volunteers.

The festival will took place in area around Castle Snežnik (Grad Snežnik), near village Kozarišče in municipality Loška vally (Loška dolina). Check it on google map!

Your work in the pre-festival period will be dynamic (kitchen, logistics ...) and in the spirit of preparation, while during the festival will be arranged in more or less organized groups according to different areas of work - some help will be needed on stages or installations, some will provide visitors or performers with the needed information at the Info-point, others will join the wardens in helping to maintain order and of course to feed so many mouths our chefs will need some help in the kitchen…
What are my obligations?

Each of the volunteers is obligated to work 6-8 hours a day. The number of hours varies from areas of voluntary work and the needs - generally there is considered that there is always something to do - We can always arrange something or offer help to someone. After you finish your shift you mentor will give you coupons for food for next day and a signature in your volunteer diary.
We have divided the work of the volunteers in smaller groups with different orientation. Every group has one person responsible and in charge of you schedule and tasks. Below you see the different groups.

- Kitchen - need volunteers with basic cooking and cutting knowledge and has a basic hygiene standards;

- Sales (beverages, t-shirts)) - Desirable experience; skilled, fast and friendly volunteers needed,

- Information (info point for visitors and performers) - a basic knowledge of Excel, kindness, ingenuity, accuracy, knowledge of Slovenian and English;

- Casier (during the festival) - the volunteers should be accurate, responsible, friendly, resourceful;

- Physical and technical work: volunteers should know how to building basic structures and how to work with basic tools;

- Tidying up and cleaning: Volunteers should be eco-conscious, diligent, hardworking and patient;

- I can do anything: we also need volunteers of all these profiles with extreme capacity for ingenuity and adaptability - volunteers will be jumping in, where they will be needed;

- Drivers: tasks: necessary shopping, transport people ...); person that has a driving licence, if possible, their own car, be flexible, responsible ( we will recover the cost of fuel);

- Parking: volunteer has to be a consistent and patient;

- Coordination of volunteers: the key person responsible for coordination of volunteers or the mentor of the group – preferably returning volunteer;

- Assistance in the preparation stage for the performers: help the artist before/during/and after their concert. You also help the sound engineer if needed and might introduce the artist;

-Kindergarten: A person, who likes to work with children and has some experience, has to be precise, responsible and know some fun games for kids. Certificate of good conduct is needed.

You will get more info soon :)

Ime in priimek / Name and Surname *
Your answer
Polni naslov / Full address *
[naslov, poštna številka, kraj / address, P.O. number, City] primer / example: Mirkova ulica 17, 1000 Ljubljana, Slovenia
Your answer
E-poštni naslov/ E-mail Address *
Your answer
Telefonska številka / Phone number *
Your answer
Številka dokumenta (potni list, osebna) / Passport or ID card number *
Your answer
Razpoložljivost / Availability *
označite lahko več terminov
Required
Področje dela-prva izbira / Work area, first choice *
Področje dela-druga izbira / Work area, second choice *
Področje dela-tretja izbira / Work area, third choice *
Ali imaš svoj šotor? / Do you have your own tent? *
V primeru, da imate že dogovorjeno namestitev v šotoru pri komu drugemu, izberite DA. / In case that you have your accomodation already aranged with somebody else, please select YES.
Koliko oseb lahko še spi v vašem šotoru? / How many other people can sleep in your tent *
V primeru da nimate šotora, ga ne želite deliti ali pa ste se za delitev šotora že sami dogovorili, izberite 0. If you don't own a tent or you don't want anybody else to sleep in it or you have your sleeping already aranged, please select 0
Prehrana / Food *
v primeru da imate posebno dieto, omenite to v rubriki 'ostalo' / in case of special diet, let us know your needs in section 'other'
Prevoz / Transport *
Kako boš prišel-a na kraj dogodka? / How will you come to the festival?
Iz kje potrebuješ prevoz / From where do you need a ride
V primeru da potrebuješ prevoz / In case you need a ride.
Your answer
Drugo / Other
Je še kaj takšnega, kar meniš, da bi morali vedeti? Komentar, želja ....? Kakšna posebna dieta? / Is there anything, you think we should know? Comment, wish…? Any special diet?
Your answer
Zelo strogi pogoji: / Very strict terms and conditions: *
Strinjam se, da organizator lahko uporabi in obdeluje vse podatke v tej obliki za potrebe festivala Plavajoči grad. Tekom dogodka se bom po svojih najboljših močeh trudil_a, da bom super in da se bodo tudi drugi okoli mene počutili super. Če bom imel_a kakšen problem, potrebo, željo ali bom potreboval_a nasvet, bom zadevo prediskutirala z organizatorji ali drugimi sodelujočimi :) / I agree that organiser can use and process all the data in this form for the needs of the Floating Castle Festival. During the event, I will do my best to be awesome and that others around me will feel awesome. Should I have any problem, need or piece of advice, I will discuss the matter with organiser and other participants. :)
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms