Floating Castle 2018: prijavnica za prostovoljce / volunteer application
Pozdravljeni prostovoljci in prostovoljke / Hello volunteers! (English bellow)

Dobrodošli na festivalu, ki ga brez vas ne bi bilo. Veseli smo, da ste se odločili, da boste sooblikovali festival in postali eden od prostovoljcev.

KDAJ & KJE
26.7. - 28.7.2018
Festival se bo dogajal v okolici gradu Snežnik, v bližini vasi Kozarišče v občini Loška dolina. Google zemljevid: http://x.co/FClocation 
http://www.culture.si/en/Snežnik_Castle_Museum 

SISTEM PROSTOVOLJSTVA
Vaše delo v pred-festivalskem času bo raznoliko (kuhinja, logistika, pomoč pri postavitvi odrov,…) in v duhu priprav, v času festivala pa se porazdelimo glede na različna področja – nekaj rok bo potrebnih pri odrih oziroma prizoriščih, nekateri boste usmerjali obiskovalce ali nastopajoče na Info-točki, drugi se bodo pridružili redarjem, za nahraniti toliko lačnih ust bodo naši kuharji potrebovali nekaj pomoči v kuhinji…

V ZAMENO DOBIM
brezplačen vstop na festival, hrano in prenočišče/kamp. Spoznal boš mnogo novih in neverjetnih ljudi iz celega sveta, izpilil tuje jezike, dobil izkušnjo dela na festivalu in 100% užival v lepi naravi, dobri družbi in čarobni atmosferi festivala. Mogoče boš videl medveda ali pa celo začel lebdeti ;).

OBVEZNOSTI
Delovna obveznost posameznega prostovoljca je 6 ur na dan. Število variira od področja prostovoljskega dela do potreb - na splošno velja, da je dela dovolj, in da se delo najde; vedno lahko kaj uredimo ali komu priskočimo na pomoč.
Prostovoljcev smo razdelili na manjše skupine, ki se razlikujejo po specifikah dela. Vsaka skupina naj bi imela eno osebo - mentorja, ki bo odgovorna in tudi odločala o vašem urniku in delu. Po opravljenih urah dela boste od svojega mentorja dobili kupončke za hrano za naslednji dan in podpis na prostovoljski dnevnik. Spodaj so navedeni različni sklopi (skupine) prostovoljstva, kamor se lahko priključite.

SKLOPI PROSTOVOLJSTVA
- Kuhinja:  potrebujemo prostovoljce z osnovnim kuhinjskim znanjem in veseljem do seklanja, rezanja in mešanja, ki izpolnjujejo osnovne higienske standarde;

- Bar: (prodaja pijače, majic): zaželjene so izkušnje dela v baru, spretnost, hitrost, prijaznost in pripravljenost na izzive;

- Informacije: (info točka za obiskovalce in nastopajoče): prav pride znanje tujih jezikov, excela in pomnenje festivalskega programa in morebitnih sprememb, prijaznost, iznajdljivost, natančnost;

- Delo na vhodu: (v času festival): prostovoljci naj bodo natančni, odgovorni, prijazni, iznajdljivi;

- Fizična in tehnična dela: prostovoljcem naj ne bo tuja gradnja osnovnih konstrukcij in/ali električarska dela, delo z orodjem naj jim bo domače;

- Pospravljanje in čiščenje: prostovoljci naj bodo ekološko ozaveščeni, delavni, samoiniciativni in potrpežljivi;

- Lahko delam vse: potrebujemo tudi prostovoljce vseh naštetih profilov z ekstremno sposobnostjo za iznajdljivost in prilagodljivost – prostovoljci bodo vskočili tja, kjer jih bodo potrebovali;

- Vozniki (naloge: nujna nabava v trgovini, prevoz ljudi ...): oseba naj ima izpit za avto, po možnosti lasten avto, naj bo fleksibilna, odgovorna – povrnemo stroške goriva;

- Parkirišče in šotorišče: prostovoljec naj bo dosleden in vzdržljiv, naj ima potrpljenje;

-Koordinacija prostovoljcev: ključna oseba, odgovorna za koordinacijo prostovoljcev ali mentor skupine - po možnosti povratni prostovoljec

- Pomoč pri pripravi odra za nastopajoče: Pomoč nastopajočim pred, med in po nastopu. Pomoč tehniku, ozvočevalcu, če je potrebno. Predstavitev nastopajočih tehnikom.;

POMEMBNO
- rok za prijave: 30. junij (oziroma do zapolnitve programa)
- vsak prostovoljec mora zaradi birokratskih zahtev izpolniti prijavnico osebnih podatkov http://x.co/FCpersonal najkasneje tri dni po izpolnitvi te prijavnice
- vsi izpolnjeni podatki bodo, v skladu z zakonom (na podlagi predpisov EU), uporabljeni in obdelani v tej obliki za potrebe orkestra Etno HISTeRIA in festivala Plavajoči grad
- bodite previdni pri kliku na povezave v tej prijavnici, saj nekateri retro brskalniki strani ne odpirajo, ampak vas preusmerijo na stran in izbrišejo izpolnjene podatke. Najvarnejši način je desni klik in izbira možnosti "Odpri v novem zavihku" :)

DODATNA VPRAŠANJA?
V primeru dodatnih vprašanj, prosimo, pišite na e-mail: floatingcastle.programme@gmail.com

Več informacij sledi kmalu :)

---

Welcome to the festival that wouldn’t happen without you. We are pleased that you have decided to help shaping the festival and to become one of the volunteers.

PLACE & TIME
26.7. - 28.7.2018
The festival will took place in area around Castle Snežnik (Grad Snežnik), near village Kozarišče in municipality Loška vally (Loška dolina). Google map: http://x.co/FClocation 
http://www.culture.si/en/Snežnik_Castle_Museum 

VOLUNTEERING SYSTEM
Your work in the pre-festival period will be dynamic (kitchen, logistics ...) and in the spirit of preparation, while during the festival will be arranged in more or less organized groups according to different areas of work - some help will be needed on stages or installations, some will provide visitors or performers with the needed information at the Info-point, others will join the wardens in helping to maintain order and of course to feed so many mouths our chefs will need some help in the kitchen…

IN EXCHANGE I GET
free ticket to the festival, food and camping. You will meet many new and amazing people from all over the world, progress in the knowledge of foreign languages, experience working at the festival and you will 100% enjoy beautiful nature, good company and magical atmosphere of the festival. Maybe see a bear or even start floating ;)

OBLIGATIONS
Each of the volunteers is obligated to work 6-8 hours a day. The number of hours varies from areas of voluntary work and the needs - generally there is considered that there is always something to do - We can always arrange something or offer help to someone. After you finish your shift you mentor will give you coupons for food for next day and a signature in your volunteer diary.
We have divided the work of the volunteers in smaller groups with different orientation. Every group has one person responsible and in charge of you schedule and tasks. Below you see the different groups.

VOLUNTEER GROUPS
- Kitchen - need volunteers with basic cooking and cutting knowledge and has a basic hygiene standards;

- Bar (sales beverages, t-shirts) - Desirable working experience in bar; skilled, fast and friendly volunteers needed,

- Information (info point for visitors and performers) - a basic knowledge of Slovenian and English, excel, remembering the program of the festival and changes of the program; kindness, ingenuity, accuracy;

- Work at the entrance (during the festival) - the volunteers should be accurate, responsible, friendly, resourceful;

- Physical and technical work: volunteers should know how to building basic structures  and how to work with basic tools;

- Tidying up and cleaning: Volunteers should be eco-conscious, hardworking, self-initiative and patient;

- I can do anything:  we also need volunteers of all these profiles with extreme capacity for ingenuity and adaptability - volunteers will be jumping in, where they will be needed;

- Drivers: tasks: necessary shopping, transport people ...); person that has a driving licence, if possible, their own car, be flexible, responsible ( we will recover the cost of fuel);

- Parking and camping: volunteer has to be a consistent and patient;

- Coordination of volunteers: the key person responsible for coordination of volunteers or the mentor of the group – preferably returning volunteer;

- Assistance in the preparation stage for the performers: help the artist before/during/and after their concert. You also help the sound engineer if needed and might introduce the artist;

IMPORTANT
- deadline for applications: 30th June (or, till all the groups are filled)
- every volunteer also has to fill short personal data application for bureaucracy issues http://x.co/FCpersonal no later than three days after completing this signup form
- all filled data will be processed and used for the needs of Etno HISTeRIA and Floating Castle Festival according to our law (based on EU regulations)
- be careful with clicking links in the form as some retro browsers don't open new tab but redirect you to the page and delete filled form. Safest way is right click and choose option 'open in new tab' :)

MORE QUESTIONS?
If you have any questions, please write an e-mail to floatingcastle.programme@gmail.com

You will get more info soon :)

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy